BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Mariusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kisiel Roman (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szczukowski Stefan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Tworkowski Józef (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Koszty likwidacji plantacji wierzby krzewiastej
Costs of Liquidation of Short-Rotation Willow Plantation
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 172-177, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Koszty, Produkcja roślinna, Analiza danych
Costs, Crop production, Data analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem przeprowadzonych badań było określenie kosztów likwidacji plantacji Salix spp. metodą chemiczno-mechaniczną. Podstawą badań była plantacja wierzby krzewiastej na 15-letnim korzeniu zlokalizowanej na Nizinie Kwidzyńskiej w pradolinie Wisły. Całkowity koszt likwidacji plantacji Salix spp. wyniósł 2075,60 zł /ha. Z wszystkich przeprowadzonych prac w trakcie likwidacji plantacji największe koszty (1432 zł/ha) poniesiono na ręczne usuwanie wyoranych karp z pola połączone z ich wywożeniem. W przypadku 10-letniego okresu użytkowania plantacji roczne obciążenie potencjalnej nadwyżki bezpośredniej kosztami wynikającymi z jej likwidacji wynosiłoby około 208 zł/ha. Wydłużanie okresu eksploatacji plantacji do 25 lat obniżyłoby te koszty do 83 zł/ha.(abstrakt oryginalny)

The aim of presented studies was to determine the level of the cost of liquidation of short-rotation willow plantation using mechanical and chemical method. Analyze of cost of Salix spp. Plantation liquidation was performed on the basis of field trial carried out in the Lower Vistula River Valley on Kwidzyn Lowland. Willow cuttings were planted in the spring 1992 at the density of 40,00 cuttings ha-1 on alluvial medium textured soil. Experimental liquidation of the plantation was done after 15 years from planting. The total cost of liquidation amounted to 2075,60 PLN ha-1. The highest single operation cost (1432 PLN ha-1) was for manual deposition of stumps from the field together with transport cost of the material. In the cost structure this operation amounts to 69% of the total cost. If 10 year of plantation life span is assumed annual cost of liquidation would be ca. 208 PLN ha-1. If life span of plantation is prolonged to 25 years it reduces this cost to 83 PLN ha-1. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska H., Lipiński W. 2007: Zawartość wybranych pierwiastków w biomasie kilku gatunków roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 10(2), s. 287-292.
 2. Faber A., Kuś J. 2007: Rośliny energetyczne dla różnych siedlisk. Wiś Jutra, nr 8-9(109-110): 11-12.
 3. GUS. 2007: Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 roku. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
 4. Kisiel R., Stolarski M., Szczukowski S., Tworkowski J. 2006: Biomasa pozyskiwana z gruntów rolniczych źródłem energii. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4, s. 90-101.
 5. Larsson S. 2006: Od A do Z o wierzbie energetycznej. Czysta Energia, nr 1, s. 18-19.
 6. Musiał I. 2006: Plantatorzy roślin energetycznych złożyli wnioski o dopłaty za 2006 r. [http://www.arimr.gov.pl].
 7. Muzalewski A. 2006: Koszty eksploatacji maszyn. IBMER, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Ministra gospodarki z 19 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2005.261. 2187).
 9. Stolarski M. 2004: Produkcja oraz pozyskiwanie biomasy z wieloletnich upraw roślin energetycznych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3(45): 47-56.
 10. Stolarski M., Kisiel R., Szczukowski S., Tworkowski J. 2002: Opłacalność produkcji wierzb krzewiastych na gruntach rolniczych w krótkich rotacjach i przy różnym zagęszczeniu roślin. Roczniki Nauk Rolniczych, T. 89, z. 2, s. 96-105.
 11. Szczukowski S., Stolarski M., Tworkowski J., Przyborowski J., Klasa A. 2005: Productivity of willow coppice plants grown in short rotations. Plant Soil Environment, nr 51 (9), s. 423-430.
 12. Szczukowski S., Tworkowski J., Stolarski M. 2004: Wierzba energetyczna. Plantpress Kraków, s. 46.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu