BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przystupa Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Juściński Sławomir (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Analiza możliwości wykorzystania modelu Holta-Wintersa do oceny popytu na części zamienne do pojazdów rolniczych
The analysis of the possibilities of Holt-Winters model usage for the assessment of the demand for spare parts for agricultural vehicles
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 475-482, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Maszyny i urządzenia, Mechanizacja rolnictwa, Serwis gwarancyjny, Serwis samochodowy, Rynek części zamiennych
Machinery and equipment, Agricultural mechanization, Warranty service, Automobile repairs, Spare parts market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule opisano rynek pojazdów rolniczych w aspekcie zapotrzebowania na oryginalne części zamienne. Przedstawiono warunki determinujące stosowanie outsourcingu w logistyce dystrybucji części zamiennych. Poddano analizie możliwość wykorzystania modelu Holta-Wintersa do oceny popytu na wy-braną grupę filtrów do ciągników rolniczych marki John Deere na przestrzeni roku kalendarzowego. Badania ilości sprzedanych filtrów wykonano w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, będącym autoryzowanym dealerem. Cykl badań obejmował lata 2003-2011. Dokonano oceny przydatności czterech wersji modelu Holta-Wintersa z trendem i sezonowością addytywną oraz multiplikatywną do prognozowania popytu na grupę filtrów. Dla wybranych modeli przetestowano ich trafność poprzez sporządzenie prognoz ex post i ocenę wartości mierników błędów absolutnych i względnych.(abstrakt oryginalny)

The article describes the agricultural vehicle market in the aspect of the demand for original spare parts. The author presented conditions that determine the usage of the outsourcing in the spare parts distribution logistics. The analysis of the possibility of using Holt-Winters model for assessing the demand for the se-lected group of filters for John Deere agricultural tractors over the course of the calendar year was carried out. The research concerning the quantity of sold filters was carried out in the trade and service company, which is an authorized dealer. The research cycle encompassed years 2003-2011. The author assessed the usefulness of four versions of Holt-Winters model with the trend and additive and multiplicative seasonalness for forecasting the demand for the filter group. For selected models the accuracy was tested through making the ex post forecasts and assessing the values of indexes of absolute and relative errors.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Ciesielski M., Długosz J., (red.): Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2010.
 2. Cieślak M. (red.): Prognozowanie gospodarcze. PWN, Warszawa 1997.
 3. Cieślikowski B.: Kierunki badań i najnowsze trendy rozwojowe w konstrukcji ciągników rolniczych, Ekspertyza współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-nego (www.agengpol.pl), Kraków, 2011.
 4. Chatfield Ch.: Holt-Winters forecasting: some practical issues. The Statistician, 37, pp. 129-140, 1986.
 5. Cyplik P., Głowacka D., Fertsch M.: Logistyka przedsiębiorstw dystrybucyjnych, Wyd. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań, 2008.
 6. Frankowska M., Jedliński M.: Efektywność systemu dystrybucji, Polskie Wydawnictwo Ekono-miczne, Warszawa, 2011.
 7. Gardner E. S.: Exponential smoothing: The state of art. Journal of Forecasting, 4, pp. 1-28, 1985.
 8. Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. Prognozowanie i symulacje. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 2005.
 9. Juściński S.: An analysis of demand for the selected group of spare parts illustrated with an example of filters for agricultural vehicles, Technical Sciences, No 15(2), pp. 205-216, 2012a.
 10. Juściński S.: Przeglądy techniczne ciągników objętych gwarancją jako element logistyki dystrybucji (Vehicle technical inspections of tractors under warranty as an element of distribution logistics), Logistyka Nr 6, str. 126-135, Poznań 2014a.
 11. Juściński S.: Wielkość popytu na części zamienne do pojazdów i maszyn rolniczych w aspekcie współpracy outsourcingowej z operatorem logistycznym, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 57(2), str. 92-98, 2012b.
 12. Juściński S.: Zarządzanie procesem dystrybucji części zamiennych z wykorzystaniem metody out-sourcingu (Spare parts distribution process management with the use of the outsourcingu method), Logistyka Nr 6, str. 12149-12155, Poznań 2014b.
 13. Ragsdale C. T., Plane D. R.: On modeling time series data using spreadsheets, Omega 28, pp. 215-221, 2000.
 14. Rzeźnik C.: Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008.
 15. Segura J.V., Vercher E.: A spreadsheet modeling approach to the Holt-Winters optimal forecasting, European Journal of Operational Research 131, pp. 375-388, 2001.
 16. Skrobacki A., Ekielski A.: Pojazdy i ciągniki rolnicze, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 2012.
 17. Yang D., Dharma V., Ye Z., Lim L. I., Zhao L., Aryaputera A. W.: Forecasting of global horizontal irradiance by exponential smoothing, using decompositions, Energy 81, pp. 11-119, 2015.
 18. Zawadzki J: Ekonometryczne metody prognozowania w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1989.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu