BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puchała Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Maj Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krzaczek Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Baryła-Paśnik Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Uwarunkowania prawne w logistyce transportu materiałów niebezpiecznych
Legal environment logistics transport of dangerous goods
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 493-498, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Transport specjalny, Transport ładunków niebezpiecznych, Prawo drogowe, Ochrona środowiska
Special transport, Hazardous cargo transport, Traffic law, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transport logistyczny materiałów niebezpiecznych w dzisiejszej dobie jest możliwy po spełnieniu określonych przepisów oraz wymagań stawianych w stosunku do środków transportu, urządzeń, i ich opakowania oraz człowieka. Istnieje potrzeba stworzenia spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego obejmującego cały system transportu materiałów niebezpiecznych, który będzie pozytywnie wpływał na rozwój stosunków europejskich i międzynarodowych. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz przepisów Umowy ADR, a także ich ujednolicenie, będą miały na celu usunięcie istniejących barier, ale także będą miały wpływ na bezpieczeństwo całego systemu logistycznego materia-łów niebezpiecznych.(abstrakt oryginalny)

Transport logistics of hazardous materials in today's era is possible under certain regulations and requirements in relation to the means of transport, equipment, and packaging and man. There is a need to develop a coherent and well-functioning transport system covering the whole of hazardous materials transportation system, which will have a positive influence on the development of European and international relations. Knowledge of the current road traffic rules and regulations of the ADR Agreement, as well as their unification, will be aimed at removing existing barriers, but also will affect the security of the entire logistics system of hazardous materials.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. ADR - The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road; franc. lAccord europeen relatifau transport international des merchandises Dangereuses par Reute.
 2. Obecnie do Umowy ADR (w kolejności alfabetycznej) należą państwa: - Albania, Austria, Azerbej-dżan, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czamogóra, Cypr, Dania, Esto-nia, Federacja Rosyjska, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazachstan, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy.
 3. Na podstawie dyrektywy 2008/68/WF Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.09.2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. U. UE L260 z 30.09.2008 r., s.13) opracowano w Polsce "Projekt z 26.07.20 10 r. Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych". Patrz http://"vw"v. s-dgsa.pl/uploadldocs/px towary niebezpieczne ustawa 26.07.1 0.pdf
 4. wprowadza się sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że do 30 czerwca 2015 r. dozwolone będzie dalsze stosowanie dotychczasowej wersji umowy (ADR 2013).
 5. Oświadczenie Rządowe z dnia 8 października 1975 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), Dz. U z 1975 r., nr 35, poz. 190
 6. Józef Sadowski-Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
 7. http://gitd.gov.pl/,http://bip.nik.gov.pl/ /; dostęp 27.03.2015
 8. (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222). (...)
 9. Pozwolenia i zakazy dotyczące ładowania różnych materiałów niebezpiecznych razem podano w umowie ADR rozdział 7.5.11.
 10. Fijałkowski T. Transport drogowy - prawo Warszawa 2009.
 11. Różycki M. Bezpieczny transport towarów niebezpiecznych. Tom I i II Warszawa 2010.
 12. Umowa ADR 2009-2011, t. I i II.
 13. Nowak E. Logistyka w sytuacjach kryzysowych. Wyd. AON Warszawa.
 14. Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Dz. U z dnia 19 lutego 2009 r., nr 27, poz. 162.
 15. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222).
 16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515 ze zm.).
 17. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DzU z 2002 r. nr 199, poz. 1671 ze zm.).
 18. www.gitd.gov.pl/category/gitd/towary-niebezpieczne-adr;dostęp 27.02.2015
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu