BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska Delfina (Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Mazanek Aleksander (Instytut Nafty i Gazu w Krakowie), Jakóbiec Janusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Emisja gazów cieplarnianych w ciągu logistycznym paliw silnikowych
Greenhouse gas emissions in the logistics chain motor fuels
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 499-508, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zużycie paliwa, Emisja gazów, Standardy emisji zanieczyszczeń, Emisja zanieczyszczeń, Logistyka, Sieci logistyczne
Fuel consumption, Gas emissions, Emission standards, Pollution emission, Logistics, Logistic networks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zagadnienia emisji GHG (gazów cieplarnianych) w cyklu życia paliw silnikowych. Cykl życia paliw dzieli się na kilka etapów: wydobycie ropy naftowej, transport do rafinerii, przerób w rafinerii do paliw silnikowych, magazynowanie i dystrybucja paliw oraz ostatni etap spalanie w silniku samochodowym. Specyfika każdego etapu jest różna, a wiec na każdym z nich występują rożne źródła emisji GHG. Oddzielnie dla każdego z etapów wskazano i pokrótce omówiono poszczególne źródła emisji GHG. W artykule oprócz źródeł emisji GHG omówiono również stosowane metody jej redukcji. W przed-stawionym materiale położono szczególny nacisk na te etapy, na których producent paliw ma największą możliwość zarządzania emisją GHG (etapy wydobycia i przerobu ropy). Może to zostać osiągnięte poprzez takie działania jak poprawa efektywności energetycznej, zmiana paliw kotłowych, redukcja emisji generowanej na pochodniach oraz wynikająca z nieintencjonalnego uwalniania GHG do atmosfery i inne.(abstrakt oryginalny)

In the article, issues concerning GHG (greenhouse gases) emission in the motor fuel life cycle have been discussed. The life cycle of fuels is divided into few stages: crude oil extraction, transport to a refinery, processing at the refinery to obtain motor fuels, fuel storage and distribution, and the final stage: combustion in a car engine. The specifics are different for each stage, therefore, for each of them there is a different GHG emission source. Individual GHG emission sources, separately for each stage, have been indicated and briefly discussed. In the article, apart from the GHG emission sources, the applied GHG emission re-duction method has been presented. The document puts special emphasizes on the stages, where the fuel producer has the best capability of managing the GHG emission (stages of crude oil extraction and pro-cessing). It can be achieved through activities such as improvement of energy efficiency, changing of heat-ing fuels, and reduction of flaring and venting GHG emission.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych oraz wprowadzającą mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniającą dyrek-tywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej oraz uchylająca dyrektywę 93/12/EWG
 2. PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Wymagania i wy-tyczne
 3. Keesom W., Unnasch S., Moretta J., Life Cycle Assessment Comparison of North American and Imported Crudes. Alberta Energy Research Institute File No AERI 1747, July 2009
 4. Assessment of Direct and Indirect GHG Emissions Associated with Petroleum Fuels. LLC, February 2009, www.newfuelsalliance.org/NFAPImpact_v35pdf
 5. Antosz A., Syrek H., Emisje gazów cieplarnianych w procesach wydobycia i transportu ropy naftowej. Nafta-Gaz nr 4/2012, str. 233-240
 6. Carbon Intensity of Crude Oil in Europe Crude. Energy Redefined LLC, December 2010, ttp://www.theicct.org/pubs/ ICCT_crudeoil_Europe_De2010.pdf, dostęp: październik 2011.
 7. Habera Ł., Ocena zjawisk fazowych w procesie wypierania ropy naftowej dwutlenkiem węgla, na modelu złoża typu Slim Tube. Nafta-Gaz nr 5/2010, str. 399-403
 8. http://www.kobize.pl/materialy/download/2012/WE_i_WO_do_stosowania_w_SHE_2013.pdf do-stęp kwiecień 2013
 9. Draft Directive laying down calculation methods and reporting requirements pursuant to Di-rective 98/70/EC of the European Parliament and of the Council relating to the quality of petrol and diesel fuels
 10. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/trends-in-energy-ghg-emission dostęp: maj 2013
 11. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/449/4583/2011.html dostęp: maj 2013
 12. http://pge-obrot.pl/artykuly.aspx?id=147&mp=onas
 13. http://www.enea.pl/img/struktura_paliw.pdf
 14. Mihułka M. i in. "Charakterystyka technologiczna rafinerii ropy i gazu w Unii Europejskie" Mini-sterstwo Środowiska Warszawa, wrzesień 2003 r. Avaible at http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom/ RAFINERIE.pdf dostęp maj 2013
 15. Nieto R., Driving Repsol sustainable energy and climate improvement programme. WTG 7th Annual Global Refining Summit, Barcelona, 23 May 2013
 16. Wiśnicki B, Kujawski A., Breitsprecher M., Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce, LogForum 2009, Vol. 5 Issue 4 No 3 http://www.logforum.net
 17. Dijk M. van,. A Comprehensive Approach to Tank Design and Tank Equipment Selection. WTG 7th Annual Global Refining Summit, Barcelona, 23 May 2013
 18. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dy-rektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, L 140/16
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu