BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzak Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mianowana Kinga (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Guz Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Natoniewski Marcin (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Starek Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mianowana Violetta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Sagan Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Grochowicz Józef (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Title
Rozmiar i przyczyny offshoringu polskiej floty transportowej
Polish maritime cargo-carrying fleet offshoring. Causes and quantity
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 521-528, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Transport morski, Flota morska, Żegluga morska, Offshoring, Przewozy towarowe, Struktura przewozów towarowych
Sea transport, Marine fleet, Sea navigation, Offshoring, Cargo transportation, Structure of cargo transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy dokonano analizy zjawiska offshoringu, występującego na polskim rynku transportu morskiego, polegającego na tym, że polscy armatorzy rejestrują swoje statki pod obcą banderą. Podkreślono, że pojęcia emigracji nie można ograniczać tylko do jednego czynnika produkcji, jakim jest czynnik ludzki (zasoby ludzkie). W pracy zaprezentowano dane GUS, dotyczące tematu i wskazano główne przyczyny offshoringu, czyli "emigracji" środków pracy. W podsumowaniu przedstawiono koncepcję przyszłego europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, która może nie tylko zahamować emigrację polskich statków handlowych pod obce bandery, ale również spowodować ich powrót pod banderę polską.(abstrakt oryginalny)

Paper presented the analysis of Polish transportation ships "emigration" phenomena. The definition of term "emigration" includes all of the production factors, not only human resources. The files of Polish Central Statistical Office were used as a source data. High level of charge associated with the banner was indicated as a cause of examined phenomena. In conclusion, the new concept of the future European mari-time transportation space without barriers and a large part of administrative procedures omitted not only can stop the emigration of Polish transportation ships under foreign flag, but also it can return them the Polish banner.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D., 2007, Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Budzowski K., Wydymus S., 2000, Problemy handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 22-34.
 3. COM 2009a, nr 8, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategiczne cele i zalecenia w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r., Bruksela.
 4. COM 2009b, nr 10, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Komunikat i plan działania dotyczący utworzenia europejskiego obszaru transportu morskiego bez barier, Bruksela.
 5. Christowa C. (red.), 2012, Modele zatrudnienia marynarzy, analiza najlepszych praktyk, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin.
 6. GUS, 2013, Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Warszawa - Szczecin.
 7. Gwiazda A., 2007, Przenoszenie miejsc pracy za granicę - implikacje dla Polski, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, nr 15.
 8. Kostrubiec B., 2006, Delokalizacja przedsiębiorstw - przejaw światowej samoregulacji, Prace Ko-misji Geografii Przemysłu, nr 8, Warszawa - Kraków.
 9. Kwieciński J., Gałązka-Sobotka M., Dłutek A., 2008, Ekspertyza: "Zdefiniowanie pojęcia delokalizacji oraz określenie sposobów badania projektów pod kątem eliminowania przypadków delokalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych w ramach działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka" przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Przez Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa.
 10. Mazur M., 1999, Cybernetyka i charakter. WSZiP, Warszawa.
 11. Ministerstwo Infrastruktury, 2002, Raport o stanie gospodarki morskiej, Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej, Warszawa.
 12. Mises von L., 2007, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 13. Mitroussi K., 2008, Employment of seafarers In the EU, Marine Policy 32, s. 1046.
 14. Odrobina A., 2009, Delokalizacja jako skutek globalizacji i integracji [w:] Gospodarka światowa, s. Miklaszewski i E. Molendowski, (red.) Difin, Warszawa, s. 81.
 15. Pająk D., 2006, Konfliktfeld Offshoring, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, s. 9.
 16. Say J. B., 1960, Traktat o ekonomii politycznej, tłum. Giełżyński W., Czernecki S., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 17. Schaaf J., 2004, Globalisation wave reaches services sector (No. 45), Frankfurt am Main, Deutsche Bank Research.
 18. Witczyńska K., 2011, Delokalizacja produkcji między Niemcami a Polską w procesie integracji europejskiej, Rozprawa Doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Instytut Nauk Ekono-micznych, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu