BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ścibisz Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Maksym Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pawlak Halina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Zarządzanie informacją o regionalnych produktach chronionych
Information management of protected regional products
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 549-554, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Prawo WE, Produkt, Techniki zbierania i rejestrowania informacji, Cechy produktu, Zarządzanie informacją
Economic and Monetary Union (EMU), European Community law, Product, Techniques for collecting and recording information, Product features, Information management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Produkty regionalne i tradycyjne rejestrowane są w jednej z trzech kategorii, tj. Chroniona Nazwa Po- chodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Niezależnie od kategorii mogą być one znakiem rozpoznawczym czy elementem marketingowym promocji określonego regionu. W pracy zostały przedstawione produkty związane z województwem lubelskim, które zostały zarejestrowane lub aplikują o rejestrację. Następnie przeprowadzono analizę dostępności do informacji o nich oraz o powiązaniu z regionem i tradycją, które wymagane jest w procedurach przyznawania ich ochrony. Zostały przedstawione założenia zarządzania zgromadzonym zasobem informacji.(abstrakt oryginalny)

Regional and traditional products are registered in one of three categories, i.e. Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed. Regardless of the category, they may be the hallmark of marketing element in region promotion. The study will be presented for products associated with the province of Lublin, which was registered or applied for registration. It will be carried out analysis of accessibility to information about them and the procedures required for their protection.They will be presented assumptions to management of an information database.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. MRiRW. 2015. Jakość żywności. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci
 2. IJHARS. 2012. Polskie produkty regionalne i tradycyjne. http://www.ijhar-s.gov.pl
 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. 2005 r., Nr 10, poz. 68, z późn. zm.)
 4. MRiRW. 2015. Lista produktów tradycyjnych. http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Pro-dukty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 343 z 14.12.2012)
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. określające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 173 z 03.07.2008)
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1216/2007 z dnia 18 października 2007 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 509/2006 w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami. (Dz. U. L 275 z 19.10.2007)
 8. Gębarowski M.2010. Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 272. Zeszyt "Zarządzanie i Marketing" nr 17 (2/2010). s.115-120
 9. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prawnym. (Dz.U. 2009 nr 19 poz. 100)
 10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz.U. 1994 nr 24 poz.83)
 11. Kurier Lubelski. Kraśnickie "Maliniaki". Gazeta codzienna. 06.07.2015r.
 12. Dziennik Wschodni. Święto w Bychawie. Gazeta codzienna. 29.05.2015r.
 13. Tygodnik Zamojski. 2015. Tyszowce: Święto fasoli. Nr 25
 14. Tygodnik Zamojski. 2015. Zaproszenie na I Gminne Święto Truskawki. Nr 23
 15. Adamczak A., duVall M. Ochrona własności intelektualnej. 2010. UOTT UW, Warszawa
 16. Jedynak A. 2013. Produkty regionalna i tradycyjne. http://www.ijhar-s.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu