BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śląska-Grzywna Beata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Andrejko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zabielska Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Szmigielski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Zagospodarowanie odpadów komunalnych w środowisku studenckim
Municipal waste management in student environment
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 555-560, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Gospodarka odpadami, Utylizacja odpadów, Odpady niebezpieczne, Recykling, Ochrona środowiska, Studenci
Waste management, Waste utilization, Hazardous wastes, Recycling, Environmental protection, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano wyniki uzyskane z przeprowadzonych wśród studentów 6 kierunków Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie badań, mających na celu sprawdzenie preferencji i postaw studentów odnośnie gospodarowania odpadami, głównie komunalnymi. Badania zostały przeprowadzone za pomocą anonimowego kwestionariusza ankietowego, opracowanego specjalnie do celów niniejszej pracy. Na podstawie analizy wyników ankiety stwierdzono, że większość studentów segreguje odpady. Osobami, które nie segregują odpadów są głównie mężczyźni. Rodzajem odpadów, które ankietowani najczęściej segregowali, było szkło i odpady niebezpieczne. Duża liczba ankietowanych zdecydowanie zgadzała się ze stwierdzeniem, że powinno się segregować odpady i że gospodarka odpadami sprzyja ochronie środowiska oraz widzą potrzebę edukacji ekologicznej w trosce o środowisko.(abstrakt oryginalny)

The present work discusses the resu lts obtained from research conducted among the students of 6 courses at the Faculty of Production Engineering at the University of Life Sciences in Lublin, aimed at verifying students' preferences and attitudes regarding the management of municipal waste. The studies were conducted by means of an anonymous questionnaire, developed especially for the sake of the present work. On the basis of the results of the questionnaire it was concluded that most of the students segregate the waste. The individuals who do not segregate waste are mainly male. The respondents segregated primarily glass and hazardous waste. A large number of the respondents definitely agreed with the statement that waste should be segregated and that waste management favours natural environment protection, as well as they accepted the need for ecological education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Pacek-Łopalewska A. 2013. Ustawa o odpadach: komentarz. Wyd. Presscom Sp. z o. o. Wrocław.
  2. Radecki W. 2013. Ustawa o odpadach: komentarz. Wyd. LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Rakoczy B., Karpus K. 2013. Ustawa o odpadach: komentarz. Wyd. LexisNexis Polska, Warszawa.
  4. Styś T., Witwicki B. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Wybrane aspekty. Analiza Instytutu Sobieskiego nr 54, czerwiec 2013, Instytut Sobieskiego Warszawa.
  5. www.odpady.lublin.eu.
  6. www.lubelskie.pl.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu