BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stoma Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pecyna Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Słowik Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wybrane aspekty systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego
Selected aspects of the road traffic safety management system
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 583-590, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Mobilność ludności, Ruchliwość komunikacyjna ludności, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Analiza ruchu drogowego, Zarządzanie ruchem drogowym, Analiza popytu, Transport drogowy, Podaż
Population mobility, Communication mobility of population, Road traffic safety, Road traffic analysis, Road traffic management, Demand analysis, Road transport, Supply
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (BRD) w dobie znaczącej akceleracji motoryzacyjnej odgrywa priorytetową rolę poprzez bezpośredni lub pośredni wpływ wzrostu natężeń ruchu, kongestii, czy problemów z parkowaniem. Istnieje zatem ciągła potrzeba podejścia metodycznego w zakresie poprawy BRD, zanim pojawią się poważniejsze problemy związane ze wzrostem kosztów społecznych w analizowanym zakresie. Obecnie nie jest ważne jak ukształtować podaż w celu sprostania popytowi w zakresie przemieszczania się społeczeństwa i towarów, ale to jak ukształtować popyt poprzez modyfikację podaży. Ponieważ we współczesnym łańcuchu dostaw coraz więcej wyróżnia się ekonomii i organizacji, tym większą rolę upatruje się w skuteczności zarządzania mobilnością. Stąd w pracy podjęto próbę analizy wybranych standardów i procedur w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego pod kątem zmniejszenia ryzyka drogowego oraz w celu wspierania podejmowania różnorodnych możliwych środków lub działań w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omówiono tu zatem wybrane aspekty BRD, takie jak "piramida słonecznika" oraz norma ISO 39001. Dzięki takim właśnie aspektom istnieje szansa, że coraz więcej organizacji będzie kładło nacisk na prewencję i będą postępować razem ze społeczeństwem zgodnie z procedurami, które mają na celu zmniejszenie ryzyka drogowego.(abstrakt oryginalny)

Road Traffic Safety (RTS) - in an era of significant automobile acceleration - plays the leading role through direct or indirect impact of the increased traffic flows, congestion or parking problems. Therefore there is a permanent need for methodological approach for improving road safety before the more serious problems, associated with the growth of social costs in the analyzed period, appear. Currently it is not important how to shape the supply to meet the demand for shipments of population and goods, but how to shape demand by modifying supply. Because in the modern supply chain economics and organization are distinguished increasingly, a greater role in the effectiveness of mobility management is perceived. Hence, the paper attempts to analyzes the selected standards and procedures in the field of road safety management in terms of reducing road risk and in order to support the undertaking of a variety of possible measures or actions with regard to the widely understood road safety. Therefore the selected aspects of road safety, such as " Sunflower pyramid " and ISO 39001 were discussed. Thanks to these aspects, there is a chance that more and more organizations will put an emphasis on prevention and act together with the public in accordance with procedures which are intended to reduce the risk road.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bliss T., Breen J., Meeting the management challenges of the Decade of Action for Road Safety, IATSS Research 2012, 35, 48-55.
 2. Bliss, T., Breen, J., Implementing the Recommendations of the World Report on Road Traffic Injury Prevention. Country Guidelines for the Conduct of Road Safety. Capacity Reviews and the Related Specification of Lead Agency Reforms, Investment Strategies and Safety Projects. World Bank Global Road Safety Facility, Washington, DC 2009.
 3. Breen J., Walton S., ISO 39001: tackling occupational road risk, Safety Management 2013, p. 37.
 4. Broughton, J., Knowles, J., Providing the numerical context for British casualty reduction targets. Safety Science 2011, 48 (9), 1134-1141.
 5. Chapelon, J., Lassarre, S., Road safety in France: the hard path toward sciencebased policy. Safety Science 2011, 48 (9), 1151-1159.
 6. Crackel, L.r and Small M., ISO 39001: A New Tool for Safe Systems, 2010 Australasian Road Safety Research Policing and Education Conference, Canberra 2010, 1-7.
 7. EN ISO 39001:2012. Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization, Geneva, 2012.
 8. Frost R., ISO road safety standard could help save thousands of lives, 2012, artykuł dostępny na: www.iso.org
 9. Gasiorowska-Denis E., The journey to safer roads, 2013, artykuł dostępny na: www.iso.org
 10. http://www.bpcc.org.pl/pl/article/iso-39001-system-zarzadzania-bezpieczenstwem-ruchu-drogowego[2008492].html
 11. K. Watkins, D. Sridar, Road Traffic Injuries: the Hidden Development Crisis: a policy briefing for the First Global Ministerial Conference on Road Safety, Make Roads Safe, The Campaign for Global Road Safety, London, 2009.
 12. Koornstra, M., Lynam, D., Nilsson, G., Noordzij, P., Pettersson, H.-E., Wegman, F., Wouters, P., SUNflower: A Comparative Study of the Development of Road Safety in Sweden, the United King-dom, and the Netherlands. SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam 2002.
 13. Muhlrad, N., Gitelman, V., Buttler, I. (Eds.), Road Safety Management Investigation Model and Questionnaire, Deliverable 1.2 of the EC FP7 Project DaCoTA 2011.
 14. OECD, Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach. Organisation for Economic Cooperation and Development, Paris 2008.
 15. Papadimitriou E., Yannis G., Is road safety management linked to road safety performance? Accident Analysis and Prevention 2013, 59, 593- 603.
 16. Schulze, H., Kossmann, I., The role of safety research in road safety management. Safety Science 2011, 48 (9), 1160-1166.
 17. Wegman, F., Oppe, S., Benchmarking the road safety performance of countries. Safety Science 2010, 48 (9), 1203-1211.
 18. WHO, European Status Report on Road Safety: Towards Safer Roads and Healthier Transport Choices. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen 2009.
 19. Wong, S.C., Sze, N.N., Is the effect of quantified road safety targets sustainable? Safety Science 2011, 48 (9), 1182-1188.
 20. World Health Organization, Global Status Report on Road Safety - Time for Action, WHO, Geneva, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu