BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stoma Monika (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Słowik Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego - piramida sunflower
The road traffic safety management system - sunflower approach
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 591-596, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Mobilność ludności, Ruchliwość komunikacyjna ludności, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Zarządzanie ruchem drogowym, Analiza ruchu drogowego, Transport drogowy, System drogowy, Edukacja
Population mobility, Communication mobility of population, Road traffic safety, Road traffic management, Road traffic analysis, Road transport, Road system, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie kładzie się coraz większy nacisk na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz poprawę wiedzy i świadomości w tym zakresie. Stąd też zaistniała potrzeba wprowadzenia proceduralnego i zoptymalizowanego systemu (Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego) wychodząc z założenia, iż skuteczna organizacja zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego jest jednym z warunków uzyskania lepszych wyników w tym zakresie. W pracy przedstawiono jedno z podejść, funkcjonujących w odniesieniu do Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego, a pozwalających na benchmarking bezpieczeństwa ruchu drogowego i trendów bezpieczeństwa oraz na ilościowe przedstawienie bezpieczeństwa państwa - tzw. "piramidę słonecznika". Dokonano szczegółowej analizy jej elementów (poziomów) oraz związanych z nią wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego, na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych.(abstrakt oryginalny)

Currently, an increasing emphasis on a road traffic safety and on improvement of the knowledge and awareness in this area is put. Hence there is a need to introduce procedural and optimized system (The Road Traffic Safety Management System), starting from the assumption that the effective organization of road safety management is one of the conditions for obtaining better results in this area. The paper presents one of the approaches, functioning in relation to the Road Traffic Safety Management System, that allows to benchmark road safety and security trends and to quantify the security of the state - the so-called " SUN flower" approach. A detailed analysis of its elements (levels) and related road safety indicators has been carried out, based on literature studies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Adriaanse, A. Environmental Policy Performance Indicators. A Study on the Development of Indi-cators for Environmental Policy in the Netherlands. Ministry of Housing, Physical Planning and the Environment. Sdu Publishers, The Hague 1993.
 2. Holló P., Eksler V., Zukowska J. Road safety performance indicators and their explanatory value: a critical view based on the experience of Central European countries. Safety Science 2010, 48 (9), 1142-1150.
 3. Johnston I.,. Beyond 'best practice' road safety thinking and systems management - a case for cul-tural change, Safety Science 2010, 48 (9) 1175-1181.
 4. Koornstra M., Lynam D., Nilsson G., Noordzij P., Pettersson H.-E., Wegman F., Wouters P. SUN-flower. A Comparative Study of the Development of Road Safety in Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands. SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands 2002.
 5. Muhlrad, N., Gitelman, V., Buttler, I. (Eds.), Road Safety Management Investigation Model and Questionnaire, Deliverable 1.2 of the EC FP7 Project DaCoTA 2011.
 6. Papadimitriou E., Yannis G., Is road safety management linked to road safety performance? Accident Analysis and Prevention 2013, 59, 593- 603.
 7. Wegman F, Berg H., Cameron I., Thompson C., Siegrist S., Weijermars W. Evidence-based and data-driven road safety management, IATSS Research (2015), http://dx.doi.org/ 10.1016/j.iatssr.2015.04.001.
 8. Wegman F. Implementing, Monitoring, Evaluating and Updating a Road Safety Programme. D-2003-12. SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands 2004.
 9. Wegman F., Aarts L. (red.). Advancing Sustainable Safety. National Road Safety Outlook for 2020. SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands 2005.
 10. Wegman F., Commandeur J., Doveh E., Eksler V., Gitelman V., Hakkert S., Lynam D., Oppe S. SUNflowerNext: Towards a Composite Performance Index. SWOV, Leidschendam, The Nether-lands 2008.
 11. Wegman F., Eksler V., Hayes S., Lynam D., Morsink P., Oppe S. SUNflower+6. A Comparative Study of the Development of Road Safety in the SUNflower+6 Countries: Final Report. SWOV In-stitute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands 2005.
 12. Wegman F., Oppe S., Benchmarking road safety performances of countries, Safety Science 2010, 48, 1203-1211
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu