BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipiński Stanisław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Kuziora Łukasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Kalinko Jacek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Ocena mobilności specjalistycznych grup ratownictwa technicznego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na wybranym przykładzie
Evaluation of mobility technical specialized rescue groups of the National Rescue and Firefighting System on selected example
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1073-1082, rys., wykr., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Straż pożarna, Sprawność, Ochrona zdrowia
Firefighters, Efficiency, Health care protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy ma na celu służyć ochronie życia, zdrowia oraz mienia. W tym celu, biorąc pod uwagę różnorodność i charakter występujących zagrożeń powołano do służby wyspecjalizowane jednostki ratownicze. Do takich zaliczają się jednostki ratowniczo-gaśnicze o specjalności ratownictwa technicznego, które w celu realizacji swoich obowiązków wykorzystują specjalistyczne samochody o ograniczonej mobilności. W celu usystematyzowania i ujednolicenia sposobów organizacji tychże jednostek sporządzono zasady regulujące ich funkcjonowanie. Zasady te określają między innymi jeden z najważniejszych parametrów decydujący o powodzeniu w ratowaniu życia, zdrowia oraz mienia - czas dojazdu na miejsce zdarzenia. W niniejszym artykule dokonano sprawdzenia na wybranym przykładzie czasów dojazdów z obowią- zującymi założeniami. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdza się, że dochodzi do przekraczania założonego czasu dojazdu. W opinii autorów nie należy zakładać, że czas dojazdu nigdy nie będzie przekroczony, ponieważ nie zależy on jedynie od odległości od miejsca zdarzenia. (abstrakt oryginalny)

The National Rescue and Firefighting System is designed to protect life, health and property. For this purpose, taking into consideration the diversity and character of existing threats, specialized rescue units have been called up to service. These, include fire and rescue units specialized in technical rescue, which in order to carry out their duties use specialized vehicles with low mobility. In order to systematize and standardize ways of organizing these units there were drawn rules governing their operation. These rules define, among others parameters, one of the most important factor of success in saving lives, health and property - time of travel to the scene. In the article authors checked times of travel from selected example and compare them with current assumptions. Based on these results, it is concluded that the assumed times of travel are being exceeded. In the authors' opinion it should not be assumed that travel times will never be exceeded, because it does not depend only of the distance from the scene. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 867).
  2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1340).
  3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. z 2011 r. Nr 46, poz. 239).
  4. Zasady organizacji ratownictwa technicznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa 2013.
  5. Skuteczne ratownictwo. Fachowy poradnik dla służb ratowniczych, pod red. S. Lipińskiego. Wydawnictwo Verlag Dashöfer Sp. z o.o. Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu