BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukaszek-Chmielewska Aneta (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Węsierski Tomasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Drzymała Tomasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Hapnik Małgorzata (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Czech Zbigniew (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ bezhalogenowych środków ogniochronnych na właściwości adhezyjne i mechaniczne poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego
The influence of halogen-free flame retardant on the mechanical and adhesive properties of aqueous acrylic dispersion adhesive
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1097-1104, wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Związki chemiczne
Fire protection, Chemical compounds
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano wpływ polifosforanu (MPP) oraz pirofosforanu melaminy (MPYP) na właściwości adhezyjne oraz mechaniczne poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego. Zaobserwowano, że zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci MPP jak również pirofosforanu melaminy MPYP przyczynił się do wzrostu adhezji kleju poliakrylanowego o ile stężenie wprowadzanego antypirenu nie było wyższe niż 20% i 25% odpowiednio dla MPP i MPYP. Dodatek antypirenu w obydwu przypadkach przyczynił się jednak do spadku parametru lepności, który jednak dla stężeń MPP i MPYP mniejszych niż 5% jest bardzo niewielki. Otrzymane wyniki wyraźnie wskazują na możliwość skutecznego zastosowania MPP oraz MPYP, jako środków ogniochronnych w przypadku modyfikacji klejów poliakrylanowych bez pogorszenia ich właściwości klejących zwłaszcza, iż skuteczne stężenia MPP oraz MPYP dodawanych, jako antypireny są zazwyczaj mniejsze od 5%. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the influence of melamine polyphosphate (MPP) and melamine pyrophosphate (MPYP) on the adhesion and mechanical properties of aqueous polyacrylate dispersion adhesive. It was observed that addition of flame retardant MPP as well as MPYP is the cause of adhesion increase of the acrylic adhesive when the concentration of entering flame retardant is not higher than 20% and 25% respectively for the MPP and MPYP. The addition of flame retardant in both cases contributed to a decline of tack but for concentrations of MPP and MPYP less than 5% this influence is very small. The results clearly indicate the possibility of effective use of MPP and MPYP as flame retardants for modification of acrylic adhesives without worsen of the adhesive properties, especially because concentrations of MPP and MPYP added as flame retardants are generally less than 5%. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Antosik A. K., Czech Z., Klasyfikacja klejów samoprzylepnych ze względu na proces otrzymywania, "Wiadomości Chemiczne", 2015, 69, 1-2.
 2. Benedek I., Developments in Pressure-Sensitive Products. Taylor & Francis, New York, 2006.
 3. Czech Z., Sieciowanie samoprzylepnych poliakrylanowych wodnych klejów dyspersyjnych. "Polimery", 2002, 47, nr 4
 4. Czech Z., Vernetzung von Haftklebstoffen auf Polyacrylatbasis, Wydawnictwo Uczelnia Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1999.
 5. Czech Z., Sowa D., Kowalczyk A., Świderska J., Adhesion Measurment of Pressure Sensitive Adhesives, "Aparatura Badawcza i Dydaktyczna", 2, 2012, 7-11
 6. Czech Z., Kowalczyk A., Fotoreaktywne termotopliwe kleje samoprzylepne na bazie poliakrylanów, "Chemik", 2014, 68, 1, 53-60
 7. Czech Z., Ortyl J., Madejska E., Kowalski A., Stosowanie UV w technologii klejów i materiałów samoprzylepnych, "Tworzywa Sztuczne w Przemyśle", 2011, 1, 44-49.
 8. Czech Z., Butwin A., Poliakryanowe kleje samoprzylepne sieciowane dualnie, "Wiadomości Chemiczne", 2009, 63, 3-4.
 9. Domański W. Makles Z., Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego, "Bezpieczeństwo Pracy", 01/2011.
 10. Jőger H., Dispersionshaftklebstoffe. Referat na konferencji AFERA-Tagung, Taormina 1984, 1- 16.
 11. Packham E.D., Handbook of Adhesion Technology, Springer, 2011, 11-15.
 12. Wicks Z. W, Jones F. N., Pappas S. P., Wicks D. A., Organic Coatings. Wiley, New Yersey.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu