BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majder-Łopatka Małgorzata (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Salamonowicz Zdzisław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Dmochowska Anna (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Węsierski Tomasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Jarosz5 Wojciech (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Ciuka-Witrylak Małgorzata (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Matuszkiewicz Rafał (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Analiza zagrożeń generowanych przez pożary powierzchniowe alkoholu metylowego
Analysis of the risks generated by methyl alcohol surface fires
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1113-1120, fot., tab., fbibliogr. 23 poz.
Keyword
Magazynowanie, Związki chemiczne, Bezpieczeństwo
Storage, Chemical compounds, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule porównano właściwości alkoholu metylowego i benzyny w aspekcie zagrożeń pożarowo-wybuchowych. Scharakteryzowano budowę zbiorników magazynowych na metanol oraz przedstawiono sposób ich zabezpieczeń. Określono skutki pożarów metanolu i benzyny w zbiorniku o średnicy 31,4 m oraz rozlewiska o powierzchni 700 m2 . Przeprowadzone w programie ALOHA 5.4.2.1 symulacje zdarzeń awaryjnych wskazują, że mniejsze zagrożenie w przypadku pożarów powierzchniowych generuje metanol. Wyznaczone zasięgi stref zagrożenia w przypadku benzyny były co najmniej 2 razy większe. (abstrakt oryginalny)

The article describes the properties of methyl alcohol and gasoline in terms of the fire and explosion hazards. The construction of the methanol storage tanks and methods of their protection had been introduced. The effects of methanol and gasoline fires in tanks with a diameter of 31.4 meter and in spills of 700 m2 had been determined. The simulations of emergency events conducted with the use of ALOHA 5.4.2.1 program indicate that methanol generates a lower risk of liquid surface fires. The estimated radius of hazard zone caused by the gasoline fire was at least 2 times longer than the radius of hazard zone created by the methanol fire. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Atmospheric Above Ground Tank Storage of Methanol. Methanol Safe Handling, Technical Bulletin Methanol Institute, Washington.
 2. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut nergii Atomowej. Otwock- Świerk, 2000.
 3. CCPS, Guidelines for Use of Vapor Cloud Dispersion Models, Chapter 2, Second Edition, Center Chemical Process Safety, American Institute of Chemical engineers, New York, 1996.
 4. Chempył, Baza wiedzy o zagrożeniach chemicznych i pyłowych. Warszawa, CIOP-PIB, 2014.
 5. Chmielniak T., Popowicz J., Sarnecki W., Koncepcja układu produkcji metanolu zintegrowanego ze zgazowaniem węgla brunatnego. "Górnictwo i Geoinżynieria", 2(33), 2009, s.69-76.
 6. Ciechanowicz W., Szczukowski S., Transformacja Europy z ery ognia do ekonomii wodoru. Przyszłość ogniw paliwowych spalających metanol. Czy Polska wykorzysta szansę. "Energetyka", 4(658), 2009, s.253-260.
 7. Ciepiela D., Zgazowanie węgla - polska reaktywacja, "Biuletyn Górniczy", 3-4, 2015, s. 13-14.
 8. Ejgerd I., Raźny J., Zastosowanie metanolu w produkcji paliw pochodzenia roślinnego "Chemical Review", (6), 2004, s. 60-62.
 9. Hockey S.M., Rew P.J., Review of human response to thermal radiation. Health and Safety Executive. 1996.
 10. Jeżewska A., Woźnica A., Metanol hromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy, "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy", nr 3(81), 2014, s. 89-101.
 11. Kung H. Methanol Production and Use Chemical Industries, CRC Press, 1994.
 12. Law K., Rosenfeld J., Jackson M., Methanol as a Renewable Energy Resource, Methanol Institute, 2013.
 13. Lipińska-Łuczyn., Najlepsze dostępne techniki (BAT). Wytyczne dla branży chemicznej w Polsce. Wielkotonażowe chemikalia organiczne. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2005.
 14. Rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013, poz. 1479).
 15. Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).
 16. Rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy paliw i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz. 2063 z późn. zm.).
 17. Starek A., Metanol. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy", 2(32), 2002, s. 17-135
 18. Technical Information & Safe Handing Guide for Methanol, Methanex Corporation, Version 2.0, 2002.
 19. Woliński M., Ogrodnik G., Tomczuk J., Ocena zagrożenia wybuchem, wyd. 2 poprawione, Warszawa, 2007.
 20. http://chemical.pl/artykuly/chemical -review/5055/rownoczesna-produkcja-metanolu- oraz-energii-elektrycznej.html (20.06.2015r.)
 21. http://archiwum.ciop.pl/18389.html (11.06.2015r.)
 22. http://www.alfaterminal.pl (11.10.2014r.)
 23. http://www.mostostal.com.pl (12.06.2015r.)
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu