BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młyński Rafał (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy), Kozłowski Emil (Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Tłumienie hałasu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz przez nauszniki przeciwhałasowe
Noise attenuation with earmuffs in the audible frequency range above 8 kHz
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1159-1164, fot., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Hałas, Monitoring hałasu, Metody badawcze, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Noise, Noise monitoring, Research methods, Health and safety at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszej pracy było uzyskanie danych o tłumieniu dźwięku pięciu modeli powszechnie stosowanych nauszników przeciwhałasowych, w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz, czyli częstotliwości, które nie są standardowo rozpatrywane podczas badań ochronników słuchu. Dane takie mogą być wykorzystywane do oceny czy określony ochronnik słuchu w odpowiednim stopniu zabezpiecza słuch pracownika w pasmach tercjowych 10, 12,5 i 16 kHz. Badania przeprowadzono z użyciem dwóch metod badawczych: subiektywnej (z udziałem osób, polegającej na pomiarze progu słyszenia) oraz obiektywnej (z użyciem testera akustycznego). Tłumienie dźwięku zmierzone z udziałem osób w pasmach tercjowych z zakresu od 10 do 16 kHz, w zależności od modelu nauszników przeciwhałasowych przyjmuje wartości od 29 do 44 dB. Metoda obiektywna w większości przypadków daje wyniki zbliżone do wyników uzyskanych metodą subiektywną. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to obtain values of the sound attenuation with five commonly-usedearmuff models in the audible frequency range above 8 kHz, i.e. frequencies that are not usually considered during testing of hearing protection devices. Such data can be used to assess whether a specific hearing protector sufficiently protects employee hearing in one-third octave bands of 10, 12.5 and 16 kHz. Studies were conducted using two test methods: subjective (with the participation of subjects, involving the measurement of the threshold of hearing) and objective (using artificial test fixture). Sound attenuation measured with the participation of subjects in the one-third octave frequency bands ranging from 10 to 16 kHz, depending on the model of earmuffs ranges from 29 to 44 dB. Objective method, in most cases, gives a close approximation to the results obtained by subjective method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Smagowska B., Ultrasonic noise sources in a work environment. "Archives of Acoustics", 38(2), 2013, s. 169-176.
  2. Smagowska B., Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Effects of ultrasonic noise on the human body - a bibliographic review. "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE)", 19(2), 2013, s. 195-202.
  3. PN-EN 458:2006 Ochronniki słuchu - Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej - Dokument przewodni.
  4. Crabtree R.B., Behar A., Measurement of hearing protector insertion loss at ultrasonic frequencies. "Applied Acoustics", 59(3), 2000, s. 287-299.
  5. PN-EN 24869-1:1999 Akustyka - Ochronniki słuchu - Metoda subiektywna pomiaru tłumienia dźwięku.
  6. PN-EN ISO 4869-3:2009. Akustyka - Ochronniki słuchu - Część 3: Pomiary tłumienia wtrącenia nauszników przeciwhałasowych wykonywane z użyciem testera akustycznego.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu