BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paruzel Robert (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Światowa Organizacja Zdrowia - bezpieczeństwo zdrowotne świata
The World Health Organization - health security of the world
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1207-1214, bibliogr. 44 poz.
Keyword
Zdrowie, Bezpieczeństwo
Health, Security
Note
streszcz., summ.
Company
Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization (WHO)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli jaką pełni Światowa Organizacja Zdrowia w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego całej ludności świata. Przedstawione w nim zostały procedury reagowania na wypadek pojawienia się pandemii chorób zakaźnych oraz innych schorzeń uciążliwych dla wszystkich ludzi. Z wyżej przedstawionego wynika, że ściśle utrzymywana współpraca naukowa przynosi wymierne korzyści zarówno w pracy naukowej przy diagnozowaniu chorób oraz zdecydowanie tań- szemu i skutecznemu produkowaniu leków w oparciu o prawo wielkiej serii. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the role it plays in the World Health Organization's pewnieniu health security of the entire world's population. It has been presented in response procedures in the event of the emergence of pandemic diseases and other diseases harmful to all people. With the abovedescribed results that closely held scientific cooperation brings tangible benefits to both the scientific work in diagnosing diseases and significantly lower cost and effective manufacturing of medicines on the basis of the right to a great series. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Menkens J., Wasikowski A., Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 120.
 2. Symonides J. (red.) Organizacja Narodów Zjednoczonych. Bilans i perspektywy, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2006, s. 72.
 3. Hubert S., Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo PISM, Warszawa 1966, s. 406-407.
 4. Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia Dz. U. 1948 nr 61 poz. 477.
 5. Klepacki Z. M., (red.), Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1975, s. 487.
 6. Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wydawnictwo PWN, Warszawa 1993, s 361-389.
 7. Definicja zdrowia WHO http://www.who.int/bulletin/bulletin_board/83/ustun11051/en/ 2015-08-05.
 8. Paruzel R., Początki współpracy międzynarodowej oraz wybrane regulacje krajowe w zakresie przeciwdziałania epidemiom chorób zakaźnych do 1907 r. Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, Lwów 2014, s. 142.
 9. Prusakowski M., Bio - terror: jak nie dać się zabić. Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2001, s. 29.
 10. WHO. Ten things you need to know about pandemie infiuenza. Weekly Epidemiological Record. 2005;49/50:428-31.- Ośrodek dokumentacji ONZ.
 11. Duncan Ch., Scott S., Czarna śmierć, Epidemie w Europie od starożytności do czasów współczesnych, tłum. Siennicka A, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008, s. 243 - 246.
 12. Stefanoff P., Co to jest grypa pandemiczna A(H1N1)? www.pzh.gov.pl/main.php?p=3&id=133 dostęp 2015-08-05.
 13. Beaufre, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, tłum. F. Dziedzic, Wydawnictwo MON, Warszawa 1968, s. 36.
 14. Konwencja o broni biologicznej. Dz. U. z 1976 nr 1 poz. 1.
 15. Alibek K., Handelman S., Biohazard. (tłum. T. Lem.). Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa 2000, s 114.
 16. National Science Advisory Board for Biosecurity, NSABB Draft Guidance Documents (July 2006) http://oba.od.nih.gov/biosecurity/ biosecurity_documents.html 2015-02-25
 17. Prusakowski M., Bio - terror: op. cit., s. 31.
 18. Croddy E., Perez-Armendariz C., Hart J., Broń chemiczna i biologiczna. Raport dla obywatela, Wydawnictwa Naukowe i Techniczne, Warszawa 2003, s. 246.
 19. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. 2007, nr 89, poz. 590.
 20. Raport UNADIS za rok 2012 o Globalnej Epidemii AIDS (ang.) dostępny na stronie http://www.unaids.org/en/media/unadis/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr201320130 9_epi_core_en.pdf. 2015-08-01
 21. Kijowski(red.) HIV/AIDS Prawa człowieka w miejscu pracy. UNDP, Warszawa 2003 dostęp www.unic.un.org.pl/AIDS_w_miejscu_pracy 2015-08-01
 22. Moll J. J., Raport ONZ mówi, że AIDS może zostać całkowicie zwalczone do 2030 r. http://zmianynaziemii.pl/wiadomosc/raport-onz-mowi-ze-aids-może-zostac-calkowicie-zwalczone- 2030-roku 2015-08-01
 23. Jagor AFP, Ponad 27 milionów ludzi uzaleznionych od narkotyków. Wstrząsający raport ONZ http://www.wiadomości.gazeta.pl/wiadomosc/1,114873,12025991,Ponad_27_ milionow_ludzi_uzaleznionych_od narkotyków_html dostęp z dnia 2015.07.16.
 24. Davenport - Hines R., Odurzeni : historia narkotyków 1500 - 2000, tłum, A. Cioch, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2006, s. 9.
 25. Jednolita konwencja o środkach odurzających. Dz. U. 1966 nr 45, poz.277.
 26. Krajewski K., Problematyka kryminalizacji posiadania środków odurzających i psychotropowych w świetle regulacji prawnomiędzynarodowych. "Państwo i Prawo", 1997 z. 1 s.59.
 27. Konwencja o substancjach psychotropowych Dz. U. 1976 nr 31, poz. 180.
 28. Konwencja Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, Dz. U. 1995 nr 15, poz. 69.
 29. Ślusarczyk B., Narkomania, Problemy prawnokryminologiczne, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa 1991, s. 58.
 30. Węgrzecka-Giluń J., Malczewski A. (red. w. polskiej) Europejskie standardy jakości w profilaktyce przeciwdziałania narkomanii, tłum. P. Nowocień, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2011, s. 37.
 31. Dąbrowska K., Sprawozdanie z Europejskiej konferencji, pt.; Młodzież a Alkohol, "Alkoholizm i Narkomania", T. 14, nr 2, IPiN s. 302-306.
 32. Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, Dz. U. 2007 nr 74 poz. 478.
 33. Wytyczne dotyczące wdrożenia rezolucji na temat tytoniu. http://www.who.int/features/2003/2003/08/en 2015-08-05
 34. Chomiczewski K., Współczesne poglądy na zagrożenie bronią biologiczną. "Lekarz wojskowy", 2002, T. 78, nr 1, s. 6.
 35. Lederberg J., et al., (ed.) Emerging infectious : Microbial Threats to Health in the United States. Washington: National Academy Press, 1992.
 36. Brundtland G. H., (red.), Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development, United Nations. General Assembly, Oxford University Press, New York 1987, s. 290.
 37. WHO. International Health Regulations 2005. Geneva: WHO; 2006.
 38. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, Wyd. 3, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010, s. 34.
 39. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Elipsa Warszawa 2001, s. 118.
 40. Ustawa ratyfikacyjna Konwencji MOP dot. Służb medycyny pracy. Dz. U. 2005 nr 34 poz. 300.
 41. Włodarczyk C. W., Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowe, Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 201.
 42. Orłowska R., Stefańska-Kaczmarek K., Poznań zdrowe miasto. Strategia - wskaźniki. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 1994, s. 7.
 43. Leowski J.,2004, Polityka zdrowotna..., op. cit., s. 36.
 44. Durlik J., Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007, s.79.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu