BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowicz Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szafranko Elżbieta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Wpływ różnych zmiennych pomiarowych w metodzie TLS na interpretację informacji o stanie budynku
Influence of different measurement variables in the TLS on the interpretation of the building status
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1215-1222, rys., tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Budownictwo, Ocena jakości, Metody badawcze
Construction sector, Quality assessment, Research methods
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie zależności, jakie występują w czasie zbierania danych o obiektach budowlanych w terenie dzięki skanerom laserowym 3D. Metoda naziemnego skaningu laserowego TLS (ang. Terresrial Laser Scanning) daje możliwość zdigitalizowania obiektu fizycznego i odtworzenie go w wirtualnej rzeczywistości. Prawidłowo wykonany pomiar może również posłużyć do wykonania interpretacji chmury punktów i oceny stanu technicznego budynku. Przeprowadzone analizy wykazały zależno- ści pomiędzy zmiennymi pomiarowymi, jakimi są np.: kąt padania wiązki lasera, czy odległość instrumentu od obiektu, na jakość pozyskanych w pomiarze danych. Można stwierdzić, że od tego jak wykonany zostanie pomiar, zależy przydatność danych cyfrowych i ich zastosowanie. (abstrakt oryginalny)

This article presents dependencies that occur at the time of data collection on construction projects in the field works with 3D laser scanners. Method Terrestrial Laser Scanning (TLS) gives you the ability to digitize physical object and recreate it in virtual reality. Correctly made measurements can also be used to perform the interpretation of the cloud of points and the evaluation of the technical condition of the building. Analyses carried out by the authors showed relationships between variables measuring, which are, for example: the angle of incidence of the laser beam, the distance of the instrument from the object, the quality of the data obtained in the measurement. It can be concluded that the usefulness of digital data and their application depends on how the measurement is made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Boehler W., Marbs A.,: 3D scanning and photogrammetry for heritage recording: a comparison; Proc. 12th Int. Conf. on Geoinformatics - Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic University of Gävle, Sweden, 7-9 June 2004, Geoinformatics 2004.
  2. Pawłowicz J. A., 3D modelling of historic buildings using data from a laser scanner measurements; Journal of International Scientific Publications: Materials, Methods and Technologies Volume 8/ 2014, Published at: http://www.scientific-publications.net; p. :340-345.
  3. Pawłowicz J. A. Analiza dokładności i przydatności danych z pomiaru metodą TLS do oceny bezpieczeństwa obiektów budowlanych, Logistyka 5/2014, Published at: http://www.czasopismologistyka.pl, p.1233-1239.
  4. Pawłowicz J.A., Szafranko E., Recording and analysis of anomalies appearing in structures of wooden construction objects using the 3D laser scanner, International Scientific Publication, Materials, Methods & Technologies, Volume 9/2015, p. 178-184.
  5. Witakowski P., Kurczyński Z., Wójtowicz J., Kujawińska M., Dymny G., Gawęcki P., Woźniak M., Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 443/2009, ITB, Warszawa 2009.
  6. Zogg H. M., Investigations of High Precision Terrestrial Laser Scanning with Emphasis on the Development of a Robust Close-Range 3D-Laser Scanning System, IGP Mitteilungen Nr. 98, Zurich 2008.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu