BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieniak Daniel (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Oszust Marcin (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Ocena odporności udarowej i sztywności skorup hełmów strażackich w warunkach termicznych środowiska pożaru
Evaluation of impact resistance and stiffness of fire helmet shells under thermal conditions of the fire environment
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1223-1228, fot., rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Straż pożarna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona pracownika
Firefighters, Health and safety at work, Worker protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy było określenie wpływu temperatur występujących w środowisku pożaru na istotne wła- ściwości użytkowe materiałów wykorzystywanych w produkcji skorup hełmów strażackich. Zbadano odporność na zgniot skorup hełmów oraz określono wytrzymałość materiału skorup w warunkach obcią- żeń dynamicznych. Wykazano jednoznaczny wpływ temperatur środowiska pożaru na pogorszenie wła- ściwości użytkowych, co może przełożyć się na znaczne ograniczenie skuteczności ochronnej całego hełmu strażackiego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to determinate the influence of fire environmental temperatures on essential properties of materials used in production of fire helmet shells. Resistance to deformation and strength of shells under dynamic load conditions was examined. An important influence of fire environmental temperatures on deterioration of properties had been demonstrated. It may cause significant reduction of protective efficacy of the whole fire helmet. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Horsfall D., Key issues in body armour: threats, materials and design, Advances in Military Textiles and Personal Equipment, wyd. Woodhead Publishing, 2012 s.3-20.
 2. Hamouda A.M.S., Sohaimi R.M., Zaidi A.M.A., Abdullah S.. Materials and design issues for military helmets, Advances in Military Textiles and Personal Equipment, wyd. Woodhead Publishing 2012, s.103-138.
 3. PN-EN 443:2008 Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach.
 4. PN-EN 14458:2006 Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu Osłony twarzy i wizjery do użycia w hełmach strażackich o wysokiej skuteczności w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, używane przez strażaków, załogi karetek i służby ratownicze.
 5. Sawicki T., Czynniki zagrażające bezpieczeństwu strażakom w warunkach pożaru, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 7-8/2004, s.35-38.
 6. Abrate S., Impact of laminated composite materials. Appl. Mech. Rev. 1991 s.44-155.
 7. Demuts E., Sandhau R.S., Maddux G.E. Barely visible damage threshold in graphite epoxy. Proc. Eight Int. Conf. on Composite Materials. SAMPE 1981 vol. 4.
 8. Macaulay M., Introduction to impact engineering. Springer 1987.
 9. Oszust M., Ogrodnik P., Pieniak D., Badania wpływu środowiska pożaru występującego podczas akcji gaśniczych na parametry wytrzymałościowe materiałów stosowanych na hełmy strażackie, Logistyka nr 6/2014.
 10. Hyla I., Lizurek A., Zastosowanie badań dynamicznych do analizy mechanizmu pękania udarowego kompozytów warstwowych, Kompozyty (Composites) 2(2002)5, s. 374-377.
 11. Krzyżak A., Drabik M., Zyśko Ł. Dulebova L.: Selected Properties and Shrinkage Compensating Effect by Injection Moulding of Origin and Recycled Thermoplastic Composites with Polypropylene (PP) Matrix, Talcum and Glass Fiber." Advanced Materials Research", 2014, Vol. 1001, p.187-193..
 12. Liu D., Raju B.B., Dang X., Impact perforation resistance of laminated and assembled composite plates. "International Journal of Impact Engineering", 2000, vol.24: s. 733-746..
 13. Bieniaś J., Surowska B., Jakubczak P., Influence of repeated impact on damage growth in fibre reinforced polymer composites. Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2015; 17 (2): s.194-198
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu