BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pieniak Daniel (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Walczak Agata (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Gawroński Wiktor (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Blukacz Monika (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Analiza porównawcza niesprawności podwozi średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych
Comparative analyses of chassis inefficiencies of medium pumping appliances
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1229-1236, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Straż pożarna, Samochody, Sprawność, Metody badawcze
Firefighters, Automobiles, Efficiency, Research methods
Abstract
W artykule przedstawiono statystyczne dane dotyczące niesprawności podwozi średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych użytkowanych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej miasta stołecznego Warszawa. Pojazdy pożarnicze eksploatowane są w systemie pracy o specyfice akcyjnej. Ustalona jest charakterystyka ich zadania, zaś wystąpienie potrzeby ich wykonania jest zdarzeniem losowym. Podjęcie i przeprowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych z zapewnieniem bezpieczeństwa i efektywności działania przez strażaków wymaga szybkiego dojazdu oraz odpowiedniego wyposażenia i jest podstawowym czynnikiem decydującym o praktycznej użyteczności pojazdów pożarniczych. Zdatność pojazdu jest bezpośrednio związana z jego gotowością, zdolnością do utrzymania stanu umożliwiającego wypełnienie wymaganych funkcji w danej chwili lub danym przedziale czasu w danych warunkach. Dla zapewnienia gotowości samochodu ratowniczo-gaśniczego istotne znaczenie ma rodzaj oraz liczność występowania niesprawności podwozi pojazdów pożarniczych. (abstrakt oryginalny)

In the article statistic data of chassis inefficiencies of medium pumping appliances used by fire brigades in the capital city of Warsaw has been presented. Fire appliances are operated in action system. Although characteristic of their operation is determined, the operation itself is the random event. Response and carrying out the firefighting and rescue operations while ensuring the safety and effectiveness of firefighters require a quick arrival at the scene, specialised equipment. They are the essential factors that influence practical utility of fire appliances. The appliance useability is directly related to their readiness, the ability to maintain conditions which enable an appliance to fulfil the required function at a given moment or a given period of time under given conditions. To ensure the fire and rescue appliance readiness, it is supposed, that the essential influence has the type and number of chassis inefficiencies of fire appliances. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Chmiel M., Markowski T., Kowalczyk A. Klasyfikacja, oznaczenie i podział pojazdów pożarniczych. BiTP vol. 32 Issue 4, 2013, pp. 67-78.
  2. Gontarz A. Nowoczesne podwozia i kabiny stosowane w samochodach pożarniczych - wady i zalety. "Technika i Technologia", 3/2007 pp. 155-170.
  3. Gontarz A. Czerwienko D., Pogorzelski I., Jurecki L. Bezpieczeństwo samochodów pożarniczych w czasie jazdy i na miejscu akcji. Monografie CNBOP-PIB, Józefów 2012.
  4. Gontarz A., Sural Z. Pojazdy pożarnicze - podwozia i nadwozia wymagania i rozwiązania konstrukcyjne. "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", 1/2006.
  5. PN-EN 1846-1:2011. Samochody pożarnicze. Część 1. Podział i oznaczenia.
  6. Podręcznik użytkownika systemu SWD-ST 2,5, Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o., 2014.
  7. Szkoda M. Wskaźniki niezawodności środków transportu szynowego. Logistyka 3/2012 pp. 2195- 2202.
  8. Zarządzenie Nr 13 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27.12.2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
  9. http://www.wiss.cz
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu