BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porębska Ewelina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Sopoćko Mateusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline), Caban Jacek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Droździel Paweł (Politechnika Lubelska)
Title
Bezpieczeństwo w transporcie zwierząt hodowlanych
Safety in transport of farm animals
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1245-1252, tab., bibliogr.10 poz.
Keyword
Transport, Zwierzęta gospodarcze, Bezpieczeństwo w transporcie
Transport, Livestock, Transport safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę transportu zwierząt w kontekście bezpieczeństwa technicznego. Zaprezentowano przepisy regulujące przewozy na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej. Przedstawiono rolę Głównego Inspektora Weterynarii w stosunku do komfortowego i bezpiecznego transportu zwierząt. W ostatnim rozdziale wymieniono główne elementy środków transportu wykorzystywane podczas przemieszczania zwierząt hodowlanych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of animal transport in the context of technical safety. Rules governing the transport on Polish territory and the European Union were presented. The role of the Chief Inspector of Veterinary Medicine in relation to a comfortable and safe transport of animals was presented. The final chapter shows the major elements of the means of transport used during the transport of farm animals. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Decyzja Komisji 2001/298/WE z dnia 30 marca 2001 r. zmieniającą załączniki do dyrektyw Rady 64/432/EW.
  2. Dyrektywa rady z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu.
  3. http://www.portalhodowcy.pl dostęp 23.05.2015.
  4. Kontrole środków transportu do przewozu zwierząt, prowadzane przez Inspekcje Weterynarii w latach 2004-2014.
  5. Kuboń M., Kurzawski D., Kierunek produkcji a wyposażenie i wykorzystywanie środków transportowych w wybranych gospodarstwach rolnych. "Inżynieria Rolnicza", 2013, z 2(143), T. 1, s. 191-200.
  6. Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. O ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724).
  7. Nieoczym A., Transport zwierząt - wymagania prawne i kontrola. "Logistyka", 2014, nr 4, s. 923-929.
  8. Regulacje dotyczące wymaganej ilości wody i paszy dla zwierząt w czasie transportu, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r.
  9. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.
  10. Widzicka B., Głodek K., Caban J., Kordos P., Wrotkowski K., Logistyka transportu drogowego zwierząt w Polsce. "Logistyka", 2015, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu