BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusiak-Winter Renata (Uniwersytet Wrocławski)
Title
W sprawie marginalizacji wątków prawnych w nauce administracji
The Marginalization of Legal Threads in the Science of Administration
Source
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 4, s. 5-13
Keyword
Prawo administracyjne, Administracja publiczna, Regulacje prawne
Administrative law, Public administration, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne studia z zakresu nauki administracji zdają się nie poświęcać wiele miejsca uwarunkowaniom prawnym, tak jak w przeszłości. Jako przyczynę autorka artykułu wskazuje istotny wpływ różnic w tradycji i kultury prawnej właściwej systemom Europy kontynentalnej oraz krajów anglosaskich. Ponadto niebagatelną rolę odgrywa sama istota (systemu) prawa, a konkretnie zawarty w nim pierwiastek "spowolnionej czasowości", skontrastowany z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii oraz oczekiwań szybkich reform w administracji. (abstrakt oryginalny)

Contemporary studies of the science of administration do not appear to devote much space to legal the conditions as in the past. The article suggests that the reason for this is the significant impact of the differences in legal tradition and culture between the systems of continental Europe and the Anglo-Saxon countries. Furthermore, a major role is played by the very nature (system) of the law and specifically the element of the "slowed down temporality" contained in it, contrasted against the rapid development of modern technologies and expectations of fast reforms in administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Jeżewski, Problematyka przedmiotu i wyników badań w nauce administracji (komunikat), w: J. Łukasiewicz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, Międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002, Rzeszów 2002, s. 34-35.
 2. J. Jeżewski, Administracja publiczna jako przedmiot badań, w: A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Nauka administracji, Wrocław 2013, s. 366 i n.
 3. F. Longchamps, Założenia nauki administracji, Wrocław 1991 (reprint 1949), s. 5.
 4. W. Dawidowicz, O nieporozumieniu zwanym "nauką administracji", "Organizacja-Metody-Technika" 1972/11.
 5. J. Starościak, O opracowywaniu zagadnień administracji, "Organizacja-Metody-Technika" 1973/2.
 6. V. Mehde, Verwaltungswissenschaft, Verwaltungspraxis und die Wissenschaft vom öffentlichen Recht - Eine Bestandsaufnahme, w: V. Mehde, U. Ramsauer, M. Seckelmann (red.), Staat, Verwaltung, Information. Festschrift für Hans Peter Bull zum 75. Geburtstag, Berlin 2011, s. 686.
 7. B. Guy Peters, Comparing Public Bureaucracies. Problems of Theory and Method, Londyn 1988, s. 1-25.
 8. C.M. Christiansen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail, "Harvard Business Review Press" 1995.
 9. Przełomowe innowacje - możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Warszawa 2010.
 10. G. Bouckaert, J. Halligan, Managing Performance: International Comparisons, Londyn 2008.
 11. R. Kusiak-Winter, Pomiar efektywności w administracji publicznej w badaniach komparatystycznych, "Folia Iuridica Wratislaviensis" 2012/2, s. 72 i n.
 12. H. Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007, s. 95.
 13. H. Wollmann, Comparing Institutional Development in Britain and Germany: (Persistant) Divergence or (Progressive) Convergence, w: Comparing public sector reform in Britain and Germany: key traditions and trends of modernization, Aldershot 2000, s. 1-26.
 14. K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, Warszawa 2008.
 15. W. Wołodkiewicz, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009, s. 62.
 16. K. Łokucijewski, Common law, w: J. Zajadło (red.), Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, Warszawa 2007, s. 29.
 17. M. Koszowski, Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa 2009.
 18. M. Golecki, Między pewnością a efektywnością. Marginalizm instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa, Warszawa 2011, s. 24.
 19. J. Przedańska, Społeczeństwo obywatelskie jako idea filozoficzna, w: J. Blicharz, J. Boć (red.), Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, Wrocław 2009, s. 14.
 20. T. Fleiner, Rechtsvergleichende Überlegungen zum Staatsverständnis in Ländern mit anglo-amerikanischer und kontinentaleuropäischer Rechtsordnung - Rechts- und staatsphilosophische sowie kulturelle Aspekte, w: P. Häberle, M. Morlok, W. Skouris (red.), Staat und Verfassung in Europa, Baden-Baden 2000, s. 46 i n.
 21. B. Guy Peters, Four Main Administrative Traditions, Waszyngton 2000, s. 67.
 22. L. Basta Fleiner, T. Fleiner, Allgemeine Staatslehre. Über die konstitutionelle Demokratie in einer multikulturellen globalisierten Welt, Berlin 2004, s. 255 i n.
 23. J. Jeżewski, Zasada rule of law jako aksjologiczne kryterium działania administracji państw członkowskich Unii Europejskiej, w: J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, t. 1, Wrocław 2014, s. 18.
 24. I. Dyrda, Podstawowe cechy nauki angielskiego prawa administracyjnego, Wrocław 1979.
 25. M. Kmieciak, Trybunały administracyjne w Zjednoczonym Królestwie (system jurysdykcji po zmianach ustawodawstwa z 2007 r., "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2011/3, s. 175 i n.
 26. J. Supernat, Polityka administracyjna w świetle teorii wyboru racjonalnego, w: J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna, Rzeszów 2008, s. 653 i n.
 27. T. Stawecki, Konwergencja i dywergencja porządków prawnych w sferze tworzenia prawa, w: O. Nawrot, S. Sykuna, J. Zajadło (red.), Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, Warszawa 2012, s. 24-75.
 28. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Warszawa 2008.
 29. S. Kuhlmann, H. Wollmann, Verwaltung in Europa, Verwaltungssysteme und -reformen in vergleichender Perspektive, Haga 2010.
 30. S. Kuhlmann, J. Bogumil, F. Ebinger, S. Grohs, R. Reiter, Dezentralisierung des Staates in Europa. Auswirkungen auf die kommunale Aufgabenerfüllung in Deutschland, Frankreich und Großbritannien, Wiesbaden 2011.
 31. A.C. Aman, Politics, Policy and Outsourcing in the United States. The Role of Administrative Law, w: L. Pearson, C. Harlow, M. Taggart (red.), Administrative Law in a Changing State. Essays in Honour of Mark Aronson, Oxford 2008, s. 205 i n., za: J. Supernat, Prawo administracyjne pod rządami anglosaskiej myśli administracyjnej, w: A. Błaś, J. Boć (red.), Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, Wrocław 2014, s. 93 i n.
 32. H.P. Bull, Die Krise der Verwaltungstheorie. Vom New Public Management zum Governance-Ansatz - und wie weiter?, "Verwaltungs-Archiv" 2012/103, s. 1 i n.
 33. L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, Warszawa 1984.
 34. N. Luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Kraków 2007.
 35. D.R. Kijowski, P.J. Suwaj (red.), Kryzys prawa administracyjnego? Inflacja prawa administracyjnego, t. 2, Warszawa 2012.
 36. E. Łętowska, Prawo w "płynnej nowoczesności", "Państwo i Prawo" 2014/3, s. 6 i n.
 37. M. Matczak, Teoria precedensu czy teoria cytowań? Uwagi o praktyce odwołań do wcześniejszych orzeczeń sądowych w świetle teorii wielokrotności ugruntowań, w: A. Śledzińska-Simon, M. Wyrzykowski (red.), Precedens w polskim systemie prawa. Materiały konferencyjne, Warszawa 2010, s. 99 i n.
 38. J. Jeżewski, Porównawcze badania prawa a europeizacja prawa administracyjnego, w: Z. Janku, Z. Leoński (red.), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2005, s. 55.
 39. Z. Bukowski, Dysharmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z prawem unijnym na wybranych przykładach, w: M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj (red.), Dekada harmonizacji w prawie ochrony środowiska, Lublin 2011, s. 13 i n.
 40. J. Zimmermann (red.), Czas w prawie administracyjnym, Warszawa 2011.
 41. A. Wasilewski, Upływ czasu jako zdarzenie prawne w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1966/1, s. 57 i n.
 42. M. Kamiński, Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.
 43. K. Wójtowicz, Rola parlamentów narodowych w świetle postanowień Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej, w: T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz (red.), Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, Warszawa 2012.
 44. A. Austen, Przywództwo zorientowane na relacje z interesariuszami. Wyniki badań empirycznych, "Współczesne Zarządzanie" 2010/4, s. 107 i n.
 45. M. Bugdol, Cele jakości w systemach zarządzania jakością w administracji samorządowej, "Samorząd Terytorialny" 2014/3, s. 65.
 46. K. Bandarzewski, Opinia prawna dotycząca prawnych uwarunkowań udziału społeczności lokalnych w procesie konstruowania i wykonywania budżetu gminy, s. 3, http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/09/Ekspertyza-dotyczaca-budzetow-obywatelskich-dr-K.
 47. Bandarzewski-.pdf; K. Czarnecki, Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2024), "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2014/1, s. 125 i n.
 48. J. Przedańska, Kształtowanie perspektywy badawczej. Nadzieje i zagrożenia dla nauki administracji, w: S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Lublin 2010, s. 585.
 49. R. Kusiak-Winter, Reformy w administracji z perspektywy konkurencyjnych wizji państwa, "Samorząd Terytorialny" 2014/11, s. 5 i n.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu