BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielecki Leszek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Ruczkowski Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Cmentarze jako przykład rzeczy publicznej (Friedhöfe als öffentliche Sachen) w prawie polskim i niemieckim
Cemeteries as an Example of Public Items (Friedhöfe als Öffentliche Sachen) in Polish and German Law
Source
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 4, s. 14-26
Keyword
Prawo administracyjne, Dobra publiczne, Regulacje prawne
Administrative law, Public goods, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Country
Niemcy
Germany
Abstract
W artykule podjęto próbę analizy statusu prawnego cmentarzy w kontekście pojęcia rzeczy publicznej. W Niemczech cmentarze zalicza się do rzeczy publicznych, czyli rzeczy służących realizacji celów publicznych, a co za tym idzie - podlegających szczególnemu reżimowi prawnemu. W Polsce status rzeczy publicznej może także być przypisany cmentarzom komunalnym. Status prawny cmentarzy znajdujących się na gruntach będących własnością kościoła lub związku wyznaniowego ma charakter mieszany. Występują bowiem elementy charakterystyczne dla rzeczy prywatnej (prywatny charakter własności gruntu) z elementami jednak właściwymi dla rzeczy publicznej - wynikającymi ze szczególnego przeznaczenia rzeczy. Innymi słowy, można przyjąć, że w tym przypadku mamy do czynienia z rzeczą prywatną poddaną jednak szczególnemu reżimowi prawnemu. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to analyse the legal status of cemeteries in the context of the concept of public items. In Germany, cemeteries are included among public items, namely things which serve the purpose of fulfilling public tasks and are therefore subject to a specific legal regime. In Poland, the status of public items may also be assigned to municipal cemeteries. The legal status of cemeteries located on land owned by a church or religious union is of a mixed nature. This is because there are elements which are typical of private items (the private nature of land ownership) with elements which are appropriate to public items - arising from the particular purpose of the item. In other words, it can be assumed that, in this case, we are dealing with a private item which is subject to a specific legal regime. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, Monachium 1997, s. 75.
 2. W. Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozess und Staatshaftungsrecht, Baden-Baden 2011, s. 78-80.
 3. S. Detterbeck, Öffentliches Recht im Nebenfach, Monachium 2011, s. 4-7.
 4. P. Ruczkowski, Źródła prawa wewnętrznego w niemieckim prawie administracyjnym, w: R. Frey (red.), Przemiany prawa publicznego i prywatnego na początku XXI w., Kielce 2012, s. 218 i n.
 5. P. Ruczkowski, Koncepcja aktów (źródeł) prawa wewnętrznego w polskim prawie administracyjnym, Kraków 2013, s. 215.
 6. Z. Janowicz, Tendencje rozwojowe ustroju administracyjnego Niemieckiej Republiki Federalnej, Poznań 1969, s. 30 i n.
 7. P. Axer, Friedhöfe als öffentliche Sachen, "Die Öffentliche Verwaltung" 2013/5, s. 167.
 8. J. Gaedke, J. Diefenbach, Handbuch des Friedhofs und Bestattungsrechts, Kolonia 2010, s. 1 i n.
 9. T.M. Spranger, Die Beschränkungen des kommunalen Satzunggebers beim Erlaβ von Vorschriften zur Grabgestaltung, Berlin 1999, s. 27 i n.
 10. D. Kurze, D. Goertz, Bestattungsrecht in der Praxis, Bonn 2012, s. 1 i n.
 11. Gesetz über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) vom 21.07.1970 (GBl. 1970, s. 395).
 12. Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen vom 8.07.1994 (Sächs GVBl. 1994, s. 1321).
 13. B. Scheiper, P. Untze, Brandenburgisches Bestattungsrecht. Kommentar, Wiesbaden 2008, s. 168.
 14. H.R. Müller-Hannemann, Lexikon Friedhofs- und Bestattungsrecht, Hanower 2002, s. 304-305.
 15. W.L. Jaworski, Nauka prawa administracyjnego. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1924.
 16. W. Rappé, Reforma rolna a publicznoprawne ograniczenia własności ziemskiej fundacji, Lwów 1931.
 17. J.S. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej, Kraków 1948.
 18. S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Poznań 1949.
 19. A. Wasilewski, Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych. Rozważania z zakresu nauki prawa administracyjnego, Kraków 1972.
 20. J. Boć, A. Błaś, Majątek publiczny, w: J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1997.
 21. P. Radzimiński, Pojęcie rzeczy publicznych w polskiej nauce prawa administracyjnego, w: E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, Kraków 1999.
 22. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2005.
 23. D.R. Kijowski, Rzeczy i urządzenia publiczne, w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2012.
 24. L. Bielecki, Koncepcja rzeczy publicznej w prawie polskim. Zagadnienia administracyjnoprawne, Kielce 2013.
 25. R. Stober, W. Kluth, M. Muller, A. Peilert, Verwaltungsrecht II. Ein Studienbuch, Monachium 2010, s. 164 i n.
 26. F. Pietzcker, Straßenrecht, w: Ergänzbares Lexikon des Rechts, Neuwied 1998.
 27. F.J. Peine, Allgemeines Verwaltungsrecht, Frankfurt 2011, s. 326-327.
 28. S. Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, Monachium 2008, s. 338.
 29. F. Becker, Grundzüge des öffentlichen Rechts, Monachium 2000, s. 176 i n.
 30. F. Bullinger, Vertrag und Verwaltungsakt, Berlin 1962, s. 219.
 31. H.J. Papier, Recht der öffentlichen Sachen, w: H.U. Erichsen, D. Ehlers (red.), Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin-Nowy Jork 2010, s. 861.
 32. W. Kluth, Verwaltungsrecht II, Monachium 2010, s. 146 i n.
 33. H.U. Erichsen (red.), Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin 1995, s. 46.
 34. G. Robberts, An Introduction to German Law, Baden-Baden 2006, s. 93 i n.
 35. W. Erbguth, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozess und Staatshaftungsrecht, Baden-Baden 2009, s. 338.
 36. H.U. Erichsen, D. Ehlers (red.), Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin 2005, s. 784 i n.
 37. P. Axer, Zum Verhältnis des Rechts der öffentlichen Sachen zum Recht der öffentlichen Einrichtungen näher, Jura 2002, s. 150.
 38. P. Ruczkowski, Własność publiczna i prywatna administracji na tle krajowego i europejskiego porządku prawnego. W poszukiwaniu optymalnego modelu własności administracji, w: J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, t. 1, Wrocław 2014, s. 415 i n.
 39. M. Raff, Private Property and Environmental Responsibility, w: A Comparative Study of German Real Property Law, Londyn-Nowy Jork 2003, s. 161 i n.
 40. M. Wallerath, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin 2009, s. 485 i n.
 41. S. Detterbeck, Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungsprozessrecht, Monachium 2004, s. 322 i n.
 42. P. Górski, Cmentarze komunalne, "Poradnik Samorządowca" 2011/10, s. 4.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu