BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kokoszkiewicz Artur (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie), Wojtczak Urszula (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorantka)
Title
O potrzebie zmian w systemie opieki społecznej
The Need for Changes in the Polish Social Welfare System
Source
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 4, s. 27-44, tab.
Keyword
Regulacje prawne, System opieki społecznej
Legal regulations, Social services system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy polskiego systemu opieki społecznej, na który - według założeń autorów - składają się w głównej mierze instytucje normowane ustawami: o świadczeniach rodzinnych, pomocy społecznej i pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Badania nad polską opiekuńczością z wykorzystaniem techniki analizy danych zastanych i metody ekonomicznej analizy prawa prowadzą autorów do niepokojących wniosków o kryzysie prawa opieki społecznej. Odpowiedzią na takie wnioski są zawarte w artykule propozycje de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)

The article is about the Polish welfare system which - according to assumptions of the authors - consists mainly of institutions governed by the Acts on family benefits, social welfare and assistance to people entitled to maintenance. Studies of Polish welfare using techniques for analyzing existing data and methods of economic analysis of the law lead the authors to disturbing conclusions about a crisis in social welfare. The responses to such conclusions are the de lege ferenda proposals contained in article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Stopka, Zasada subsydiarności w prawie pomocy społecznej, Warszawa 2009, s. 12.
 2. I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Warszawa 2011.
 3. W. Maciejko, P. Zaborniak, Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2010.
 4. A. Korcz-Maciejko, W. Maciejko, Świadczenia rodzinne. Komentarz, Warszawa 2008.
 5. S. Nitecki, Świadczenia rodzinne. Procedura i tryb przyznawania, Wrocław 2009.
 6. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005, s. 353-360.
 7. R. Cooter, T. Ulen, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2011, s. 4.
 8. L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000, s. 10.
 9. J. Auleytner, Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Warszawa 2012, s. 127-132.
 10. J. Auleytner, Polityka społeczna w systemie nauk, w: S. Wrzosek (red.), M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Warszawa 2010.
 11. J. Wróblewski, Modele prawoznawstwa a typy kształcenia prawniczego, "Państwo i Prawo" 1981/4, s. 23.
 12. R. Ziarkowski, Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Katowice 2004, s. 20.
 13. J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Warszawa 2007, s. 25 i 108.
 14. M. Szreniawska (red.), Administracja opiekuńcza, Lublin 2015.
 15. J. Staręga-Piasek, Pomoc społeczna wczoraj, dziś, jutro, "Pomoc społeczna" 1993/9, s. 1.
 16. S. Nitecki, Pomoc społeczna. Procedury i tryb przyznawania świadczeń, Wrocław 2009, s. 19.
 17. W. Maciejko, Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zabezpieczenia społecznego, Przemyśl-Rzeszów 2011, s. 21.
 18. A. Kokoszkiewicz, Opieka społeczna jako zadanie państwa. Studium teoretycznoprawne, Lublin 2015, s. 94.
 19. Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000, s. 24.
 20. P. Barcellona, Oltre lo stato sociale, Economia politica e crisi dell stato keynesiano, Bari 1980, s. 24 i 159.
 21. R. Hauser, Wstępne założenia nowelizacji ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, "Państwo i Prawo" 2013/2, s. 18.
 22. E. Łętowska, Po co ludziom konstytucja, Warszawa 1995, s. 126.
 23. J. Jabłońska-Bonca, Prawo powielaczowe: studium z teorii państwa i prawa, Gdańsk 1987, s. 111-135.
 24. J. Jabłońska-Bonca, O prawie, prawdzie i przekonywaniu, Koszalin 1999, s. 27.
 25. E. Łętowska, Rzeźbienie państwa prawa 20 lat później. Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, Warszawa 2012, s. 350-363.
 26. A. Mielczarek, Polska pomoc społeczna. Doświadczenia historyczne, Toruń 2006, s. 93.
 27. Z. Kmieciak, Koncepcja trybu uproszczonego w postępowaniu administracyjnym ogólnym, "Państwo i Prawo" 2014/8, s. 98 i 99.
 28. J. Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013, s. 11.
 29. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Kraków 1996, s. 107.
 30. P. Ptak, Ile państwa w gospodarce? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa, Warszawa 2008, s. 65.
 31. W. Wójtowicz, P. Smoleń, Podatek dochodowy od osób fizycznych - prorodzinny czy neutralny?, Warszawa 1999, s. 19, 20 i 36.
 32. H. Litwińczuk, Opodatkowanie rodziny, Warszawa 1989, s. 105-126.
 33. D.E. Lach, Powierzanie realizacji zadań publicznych z zakresu zabezpieczenia społecznego podmiotom niepublicznym, "Państwo i Prawo" 2015/2, s. 40 i 54.
 34. K. Stopka, Pomoc społeczna dla powodzian, "Samorząd Terytorialny" 2014/5, s. 72.
 35. P. Sałustowicz, Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009, s. 130-132.
 36. T. Żółciak, Gminy mają dość powiatów, marzą, by je zlikwidować, "Dziennik Gazeta Prawna" z 12.03.2015 r.
 37. J. Ruszewski, Umowa jako forma przekazywania organizacjom pozarządowym przez organy administracji publicznej wykonywania zadań publicznych, w: J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun (red.), Umowy w administracji, Wrocław 2008, s. 282.
 38. H. Izdebski, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 9.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu