BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc Tomasz (Politechnika Śląska)
Title
Skuteczność samorządowych mechanizmów antykorupcyjnych
Effectiveness of the Self-Government Anti-Corruption Mechanisms
Source
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 4, s. 45-54
Keyword
Samorząd terytorialny, Przeciwdziałanie korupcji, Regulacje prawne, Korupcja
Local government, Corruption fighting, Legal regulations, Corruption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Określone w ustawach zasady zapobiegania korupcji w samorządzie są przedmiotem licznych uwag krytycznych nauki prawa, które dotyczą egzegezy, racjonalności, prawidłowej legislacji itp. Niezależnie od trudności wiążących się ze stosowaniem tych przepisów w praktyce warto ocenić je także pod kątem skuteczności. Powstaje bowiem pytanie, czy pozwalają one na osiągnięcie zamierzonego efektu, a jak dalece ustanowione ograniczenia pozostaną wyłącznie "na papierze"? Dlatego też artykuł jest próbą spojrzenia na tę problematykę poprzez pryzmat efektywności przyjętych przez ustawodawcę norm. Autor opisuje sankcje za naruszenie ograniczeń antykorupcyjnych oraz rozważa, czy są one skuteczne i nieuchronne dla sprawcy. (abstrakt oryginalny)

The principles set out in the laws regarding the prevention of corruption in territorial self-governments are the subject of numerous critical remarks of the science of the law regarding exegesis, rationality, correct legislation etc. Notwithstanding the difficulties involved in applying these provisions in practice, it is also worth assessing them in terms of their effectiveness. This is because the question arises of whether they enable the achievement of the intended effect and how far the set limitations will remain exclusively "on paper". Therefore, the article is an attempt to look at this issue from the point of view of efficiency of the standards adopted by the lawmakers. The author describes the sanctions for the breaches of the anti-corruption restrictions and considers whether they are effective and unavoidable for the offender. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Z. Niewiadomski w: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, Warszawa 2006, s. 116.
 2. P. Swianiewicz, Czy rozmiar ma znaczenie? Zróżnicowanie opinii mieszkańców o funkcjonowaniu samorządów lokalnych w zależności od wielkości gminy, "Samorząd Terytorialny" 2010/4, s. 7 i n.
 3. M. Rulka, Wymóg frekwencyjny w referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7, s. 152 i n.
 4. A. Konopelko, Demokracja partycypacyjna w samorządzie lokalnym, "Samorząd Terytorialny" 2011/12, s. 88.
 5. J. Korczak, Kadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2014/7, s. 39.
 6. T. Sierzputowski, Ograniczenia dotyczące funkcjonariuszy gminnych przy wykonywaniu zadań publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2000/4, s. 14.
 7. A. Wierzbica, Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008, s. 11 i n.
 8. G. Bywalec, Decentralizacja a funkcje finansów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2008/6, s. 40 i n.
 9. P. Koryś, Przeciwdziałanie korupcji w Polsce - doświadczenia działań, w: C. Trutkowski (red.), Przejrzysty samorząd. Podręcznik dobrych praktyk, Warszawa 2006, s. 52 i n.
 10. D. Sześciło, Uwagi w sprawie jakości samorządowego prawa antykorupcyjnego, "Samorząd Terytorialny" 2009/1, s. 63 i n.
 11. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2007, s. 29.
 12. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2009, s. 243 i n.
 13. M. Gurdek, Obowiązek składania oświadczeń przez samorządowców w świetle nowych regulacji prawnych, "Samorząd Terytorialny" 2009/10, s. 54 i n.
 14. A. Kisielewicz w: K.W. Czaplicki, B. Dauter, S.J. Jaworski, A. Kisielewicz, F. Rymarz, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 755.
 15. A. Szewc w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 289 i n.
 16. A. Wierzbica, Terminy składania oświadczeń majątkowych w prawie samorządu terytorialnego - uwagi de lege ferenda, "Samorząd Terytorialny" 2012/10, s. 41 i n.
 17. S. Płażek w: K.W. Baran (red.), Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014, s. 593.
 18. H. Szewczyk, Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, "Samorząd Terytorialny" 2012/11, s. 68.
 19. A. Szewc, T. Szewc w: A. Szewc (red.), Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 214, 236.
 20. Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawny radnego, Zielona Góra 1999, s. 135.
 21. I. Lipiec-Warzecha, Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 84.
 22. A. Rzetecka-Gil, Ustawa o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009, s. 151.
 23. A. Szewc w: A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006, s. 66.
 24. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014, s. 336.
 25. M. Rzążewska, Zaskarżanie uchwał samorządu terytorialnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa-Zielona Góra 1997, s. 72.
 26. R. Suwaj, Analiza stanu prawnego w zakresie problematyki antykorupcyjnej, "Samorząd Terytorialny" 2000/4, s. 29.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu