BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radzikowski Krzysztof (Uniwersytet Warszawski)
Title
Odrzucenie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby wymiaru podatków lokalnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych
The Rejection of Data from the Records of Land and Buildings for Assessing Local Taxes in the Light of the Latest Case Law of the Administrative Courts
Source
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 4, s. 70-85
Keyword
Orzecznictwo sądu, Postępowanie administracyjne, Podatki lokalne, Podatki i opłaty lokalne
Judicial decision, Administrative proceedings, Local taxes, Tax and local charges
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są aktualne tendencje orzecznicze dotyczące związania danymi z ewidencji gruntów i budynków wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sądy administracyjne coraz częściej podważają takie związanie, niemniej wymagają ku temu szczególnych przesłanek. W świetle postulowanego przez autora rozgraniczenia związania materialnoprawnego oraz proceduralnego w większości przypadków, gdy ewidencja wiąże na zasadach wynikających z art. 194 ordynacji podatkowej, takie szczególne przesłanki nie są jednak potrzebne, zaś w nielicznych przypadkach, gdy ustawy podatkowe definiują na podstawie ewidencji poszczególne elementy konstrukcji podatku, takie podważenie nie jest w ogóle możliwe. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the current trends the case law of the administrative courts regarding the connection of data from the records of land and buildings with property tax, agricultural tax and forestry tax. The administrative courts are increasingly challenging such connections, although they require specific reasons for this. Nevertheless, in the light of the demarcation in the separation of the applicability of material law and procedural law, in most cases, as suggested by the author suggests, when the records are binding on the principles arising from Article 194 of the Tax Code, such specific premises are not required and, in the few cases where the tax laws define the individual components of the structure of tax on the basis of records, such undermining is not possible at all. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Radzikowski, Ewidencja gruntów i budynków - materialnoprawny element konstrukcji podatków lokalnych czy środek dowodowy?, "Monitor Podatkowy" 2014/5.
 2. K. Radzikowski, Moc dowodowa ewidencji gruntów i budynków w postępowaniach dotyczących podatków lokalnych, "Samorząd Terytorialny" 2014/10.
 3. K. Radzikowski, Artykuł 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego a moc wiążąca ewidencji gruntów i budynków przy wymiarze podatków lokalnych, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/12.
 4. W. Morawski w: W. Morawski (red.), Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz, Gdańsk 2009, s. 150 i n.
 5. B. Brzeziński, Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 30 października 2007 r. (I SA/Wr 819/07), "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2008/3, s. 214-215.
 6. L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatku i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 86-87.
 7. L. Etel, Dane z ewidencji gruntów i budynków jako podstawa opodatkowania gruntów i budynków, "Finanse Komunalne" 2008/6, s. 24-26.
 8. M. Biskupski, H. Dzwonkowski, Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowiązania w podatku od nieruchomości (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), "Monitor Podatkowy" 2007/10, s. 20-21.
 9. B. Pahl, Dane z ewidencji gruntów i budynków a wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2007/11, s. 5-6.
 10. K. Radzikowski, Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych - problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r., "Finanse Komunalne" 2013/11.
 11. K. Radzikowski, Ewidencja gruntów i budynków a wymiar podatków lokalnych - problem rozgraniczenia zakresu przedmiotowego podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w stanie prawnym obowiązującym od 1.01.2007 r., "Finanse Komunalne" 2014/3.
 12. K. Radzikowski, Związanie danymi z ewidencji gruntów i budynków wymiaru podatku od nieruchomości w zakresie budynków i lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń do nich przynależnych, "Finanse Komunalne" 2015/4.
 13. W. Morawski, Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części a ewidencja budynków i gruntów, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2013/1, s. 9-10.
 14. L. Etel, R. Dowgier, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 18 stycznia 2007 r. (sygn. akt I SA/Ol 582/06), "Finanse Komunalne" 2007/3, s. 49-53.
 15. A. Sarna, P. Banasik, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych. Glosa do wyroku WSA w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2007 r. (I SA/ Ol 582/06), "Przegląd Podatkowy" 2007/11, s. 46-48.
 16. R. Dowgier, Determinanty uznania drogi za drogę publiczną na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - glosa do wyroku WSA w Gdańsku z dnia 7 kwietnia 2009 r., I SA/Gd 875/09, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2009/4, s. 117-122.
 17. G. Dudar, Glosa do wyroku NSA z 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FSK 1066/08), dotyczącego opodatkowania dróg wewnętrznych w latach 2004-2006, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2010/3, s. 7-8.
 18. B. Pahl, Wyłączenia i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku od nieruchomości w zakresie drogowych obiektów budowlanych i zajętych pod nie gruntów, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych" 2009/1, s. 8-9.
 19. B. Pahl, Opodatkowanie dróg wewnętrznych. Glosa do wyroku NSA z 8 grudnia 2009 r., II FSK 1066/08, "Prawo i Podatki" 2010/9, s. 23-26.
 20. M. Nowakowski, Opodatkowanie dróg wewnętrznych podatkiem od nieruchomości. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2009 r. (II FSK 854/09), "Glosa" 2013/1, s. 112-116.
 21. K. Radzikowski, Błędy i uchybienia organu ewidencyjnego a związanie wymiaru podatków lokalnych danymi z ewidencji gruntów i budynków, "Finanse Komunalne" 2014/10.
 22. K. Radzikowski, Wymiar podatków lokalnych w razie pominięcia badanego obiektu w ewidencji gruntów i budynków, "Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Komunalnych" 2015/1.
 23. K. Radzikowski, Ewidencja gruntów i budynków a wyłączenie obiektów drogowych spod opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2004-2006. Glosa do uchwały NSA z 18 listopada 2013 r. (II FPS 2/13), "Finanse Komunalne" 2014/6.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu