BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rulka Marcin (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu)
Title
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 9 grudnia 2014 r. (III SA/Kr 1186/14) : glosa (krytyczna)
Ruling of the Voivodship Administrative Court in Krakow of 9 December 2014 (III SA/Kr 1186/14); Critical Commentary
Source
Samorząd Terytorialny, 2016, nr 4, s. 86-94
Keyword
Ustawa o samorządzie gminnym, Postępowanie administracyjne, Regulacje prawne
Polish Local Government Act, Administrative proceedings, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym dotyczące wyborów sołtysa nie zakazują stawiania wobec kandydatów oraz mandatariuszy wymogu niekaralności. Wymieniona ustawa zakazuje natomiast stawiania jakichkolwiek warunków ograniczających liczbę kandydatów biorących udział w wyborach sołtysa, takich jak złożenie podpisów poparcia przez osobę chcącą ubiegać się o mandat. (abstrakt oryginalny)

The provisions of the Act on municipal self-government regarding the elections of the village head do not prohibit setting the requirement of a lack of criminal record for candidates and holders of the post. However, this Act prohibits setting any conditions restricting the number of candidates taking part in the elections to the post of village head, such as the submission of signatures of support by the person wishing to apply for the post. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. M. Rulka, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 grudnia 2013 r. (II OSK 2473/13), "Samorząd Terytorialny" 2015/1-2, s. 167.
  2. A. Szewc, Komentarz do art. 36 ustawy o samorządzie gminnym, w: G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, LEX/el. 2012.
  3. M. Rulka, Glosa do wyroku z 20 V 2010 w sprawie Kiss v. Węgry, skarga nr 38832/06, "Państwo i Prawo" 2010/12, s. 115-120.
  4. J. Kostrzewska, Sołtys jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, http://prawodlasamorzadu.pl.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu