BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybyłek Paweł (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie), Komorek Andrzej (Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie), Kucharczyk Wojciech (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Opara Tadeusz A. (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Pietras Agata (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Uniwersalna osłona termoochronna obudowy rejestratora lotniczego - konstrukcja, modelowanie, wytworzenie
Crash survival of flight data recorders' protective case - design, modeling and manufacturing
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1287-1296, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przemysł lotniczy, Bezpieczeństwo, Materiały kompozytowe
Aviation industry, Security, Composite materials
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obudowy ochronne rejestratorów lotniczych muszą zabezpieczać moduły archiwizujące różnorodne informacje rejestrowane podczas lotu statku powietrznego oraz parametry pracy poszczególnych urządzeń. Rejestratory lotnicze, które spełniały normy TSO (Technical Standards Order) obowiązujące w czasie ich montażu na statkach powietrznych, zwykle nie spełniają już wymogów współczesnych. Wymiana rejestratora parametrów lotu na układ wyższej generacji jest kosztowna i wymaga znacznego nakładu pracy. Alternatywnym rozwiązaniem jest modyfikacja obudowy dotychczas eksploatowanych rejestratorów, poprzez wprowadzenie dodatkowej warstwy ochronnej z materiałów ablacyjnych. W niniejszej pracy zaprezentowano kryteria, sposób doboru kształtu, wymiarów geometrycznych oraz metody wytwarzania osłony termoochronnej uniwersalnej obudowy rejestratora lotniczego. (abstrakt oryginalny)

Flight data recorder' chassis have to protect modules saved variable information during flight and saved operating parameters of aircraft devices. Flight data recorders that met the Technical Standards Orders (TSO) during their implementation in the aircrafts, usually do not meet latest requirements, any longer. Replacement flight data recorder to higher generation one requires considerable costs and time. Thus, additional protective layer of ablative composite materials in currently operated flight data recorders are proposed. In this paper are presented criteria, methods of selection of shape and dimension and methods of manufacture of utility flight data recorder' thermal protective chassis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Boisse P., Hamila N., Vidal-Salle E., Dumont F., Simulation of wrinkling during textile composite reinforcement forming. Influence od tensile, in-plane shear and bending stiffnesses. Composites Science and Technology 71/2011, 683-692. http://dx.doi.org/10.1016/j.compscitech.2011.01.011
 2. Dimitrienko Yu. I., Thermomechanical behaviour of composite materials and structures under high temperature: 1. Materials. Composites Part A 28a /1997, 453-461. http://dx.doi.org/10.1016/S1359-835X(96)00144-3
 3. Dimitrienko Yu. I., Thermomechanical behaviour of composite materials and structures under high temperature: 2. Structures. Composites Part A 28a /1997, 463-471. http://dx.doi.org/10.1016/S1359-835X(96)00145-5
 4. Dimitrienko Yu. I., Thermomechanical behaviour of composites under local intense heating by irradiation. Composites Part A 31/2000, 591-598. http://dx.doi.org/10.1016/S1359-835X(99)00094-9
 5. ED-112. Minimum operational performance specification for crash protected airborne recorder systems, Paris, EUROCAE, 2003.
 6. Flight Data Recorder Read-Out, Technical and Regulatory Aspect, BAE, 2005.
 7. Komorek A., Przybyłek P., Examination of the influence of cross-impact load on bend strength properties of composite materials, used in aviation. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 14(4)/2012, 265-269.
 8. Kucharczyk W., Ablative and abrasive wear of phenolic-formaldehyde glass laminates with powder fillers. Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintenance and Reliability 14(1)/2012, 12-18.
 9. Kucharczyk W., Wybrane właściwości ablacyjne kompozytów epoksydowych do zastosowań termoochronnych. "Przemysł Chemiczny", 89(12)/2010, 1673-1676.
 10. Kucharczyk W., Przybyłek P., Opara T. A., Investigation of the thermal protection ablative properties of thermosetting composites with powder fillers: the corundum Al2O3 and the carbon powder C. Polish "Journal of Chemical Technology", 15(4)/2013, 49-53. http://dx.doi.org/10.2478/pjct-2013-0067
 11. Przybyłek P., Opara T. A., Kucharczyk W., Kompozyty polimerowe jako osłony cieplne rejestratorów lotniczych. "Przetwórstwo Tworzyw", 4(153)/2013, 365-369.
 12. Surowska B., Bieniaś J., Wytwarzanie kompozytów metodą autoklawową i ocena ich jakości. (w:) Polimery i kompozyty konstrukcyjne 2011, Wróbel G. [red. nauk.], Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, 2011.
 13. Soutis C., Fibre reinforced composites in aircraft construction. Progress in Aerospace Sciences 41/2005, 143-151. http://dx.doi.org/10.1016/j.paerosci.2005.02.004
 14. TSO-C124b, Flight data recorder systems, Appendix 1, FAA standards for crash protected enclosures.
 15. Wilczyński A. P., Polimerowe kompozyty włókniste, Warszawa, WNT, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu