BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radomiak Henryk (Politechnika Częstochowska), Zajemska Monika (Politechnika Częstochowska), Musiał Dorota (Politechnika Częstochowska)
Title
Charakterystyka wybranych właściwości substancji ciekłych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego
Characteristics of selected properties of liquid substances in terms of fire safety
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1297-1302, fot., wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Związki chemiczne, Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo
Chemical compounds, Fire protection, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane właściwości paliw ciekłych w aspekcie zagrożeń związanych z niekontrolowanym spalaniem w otwartej przestrzeni, będącym konsekwencją niewłaściwego użytkowania paliw, transportu lub magazynowania. Wyznaczono masową szybkość spalania oraz przedstawiono wizualizację procesu spalania analizowanych paliw. Stwierdzono, że mechanizm zapłonu i przebieg procesu spalania są ściśle związane z właściwościami spalanego paliwa. Niektóre z analizowanych substancji ciekłych zapalały się błyskawicznie od dostarczonego stosunkowo niewielkiego źródła ciepła, natomiast inne potrzebują czasu na podgrzanie i inicjacja zapłonu zachodzi dużo wolniej. Ponadto potrzebują znacznie większego źródła ciepła. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected properties of liquid fuels in terms of the risks associated with uncontrolled combustion in open space, which is a consequence of improper use, transport or storage of fuels. The combustion rate mass was determined and a visualization of the analyzed combustion fuels was presented. It was found that the mechanism of ignition and combustion are closely related to the properties of burned fuel. Some of the analyzed liquid substances rapid burst into flame from the provided relatively little heat, while others needed more time to heat and ignition initiation occurs much more slowly. Furthermore, they need a much larger source of heat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Beringer J., Community fire safety at the urban/rural interface : the bushfire risk, "Fire Safety Journal", 2000, nr. 35, s. 1-23.
 2. Caliendo C., Ciambelli P., De Guglielmo M.L., Meo M.G., Russo P., Simulation of fire scenarios due to different vehicle types with and without traffic in a bi-directional road tunnel, "Tunnelling and Underground Space Technology", 2013, nr. 37, s. 22-36.
 3. http://www.rawicz.pl/attachments/article/936/Zagro%C5%BCenie%20po%C5%BCarowe%20w%2 0sezonie%20grzewczym.pdf
 4. Jarosz W., Dmochowska A., Salamonowicz Z., Majder-Łopatka M., Matuszkiewicz R., Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez produkty spalania ropy naftowej, "Przemysł Chemiczny", 2014, 93, nr.5, s. 686-691.
 5. Li J., Feng X., Li Y., Xu P., Yin Ch., Chen Ch., Li Y., Numerical studies on smoke spread in urban underground tunnel with horizontal junctions, "Procedia Engineering", 2014, nr. 71, s. 441-445.
 6. Paltrinieri N., Landuccib G., Molagc M., Bonvicini S., Spadonia G., Cozzania V., Risk reduction in road and rail LPG transportation by passive fire protection, "Journal of Hazardous Materials", 2009, nr. 167, s. 332-344.
 7. Pesic D.J., Blagojevic M.D., Glisovic S.M., The model of air pollution generated by fire chemical accident in an urban street canyon, "Transportation Research Part D", 2011, 16, nr. 4, s. 321-326.
 8. Sun B., Guo K., Pareek V.K., Computational fluid dynamics simulation of LNG pool fire radiation for hazard analysis, "Journal of Loss Prevention in the Process Industries", 2014, nr. 29, s. 92-102.
 9. Vianello Ch., Fabiano B., Palazzi E., Maschio G., Experimental study on thermal and toxic hazards connected to fire scenarios in road tunnels. "Journal of Loss Prevention in the Process Industries", 2012, nr. 25, s. 718-729.
 10. Vilchez J.A., Sevilla S., Montiel H., Casal J., Historicalanalysis of accidents in chemical plants and in the transportation of hazardous materials, "Journal of Loss Prevention in the Process Industries", 1995, 8, nr 2, s. 87-96.
 11. Zajemska M., Poskart A., Applicability of numerical methods for predicting and reducing the emission of pollutants from combustion plants used in chemical and refinery industries, "Przemysł Chemiczny", 2013, 92, nr. 3, s. 357-361.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu