BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rusowicz Artur (Politechnika Warszawska), Grzebielec Andrzej (Politechnika Warszawska), Leszczyński Maciej (Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej, COBRABiD)
Title
Analiza stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia
Analysis of temperature stabilization of the production process of vulcanization and its environment
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1319-1324, fot., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przemysł chemiczny, Szkodliwe warunki pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Chemical industry, Hazardous working conditions, Health and safety at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przeprowadzono analizę numeryczną rozpływu powietrza w hali przemysłowej wykorzystywanej do produkcji elementów gumowych. Przeprowadzono również pomiary prędkości i temperatury powietrza w hali. Na podstawie analiz zaproponowano zmiany w rozprowadzeniu powietrza poprzez system wentylacji. W wyniku zmian poprawiono jakość powietrza w procesie wulkanizacji gumy oraz na stanowiskach pracy. Odbiór zysków ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń gazowych pozwala na minimalizację zjawisk szkodliwych. (abstrakt oryginalny)

The study was carried out numerical analysis of air distribution in industrial building used for the production of rubber. Also carried out measurements of the speed and air temperature in the hall. The analyzes suggested changes in redistributing air through the ventilation system. As a result of the changes improved the air quality in the process of vulcanization of rubber and workplaces. Pick gains heat, humidity and gaseous pollutants helps minimize harmful effects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Domański W., Zagrożenie N-nitrozoaminami na stanowiskach wulkanizacji ciągłej. "Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka", nr 6/2000, s. 20-21.
  2. Rappaport S.M, Fraser D.A., Air sampling and analysis in a rubber vulcanization area. Am IndHygAssoc J. 1977 May; 38(5):205-10
  3. Jędrzejuk H., Rusowicz A., Wymagania zapotrzebowania energii przez systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych. Przegląd prawa polskiego i norm, "Chłodnictwo", 6/2015 s. 22-26, DOI:10.15199/8.2015.6.
  4. Eldho A., Bibin M Ch., Elbi P, Laly A. P., Sabu T., Recent advances in the recycling of rubber waste, Recent Developments in Polymer Recycling, 2011: 47-100
  5. Puig A, Ormad P, Roche P, Sarasa J, Gimeno E, Ovelleiro JL,Wastewater from the manufacture of rubber vulcanization accelerators: characterization, downstream monitoring and chemical treatment, "Journal of Chromatography A‎.", 1996 May 10;733(1-2):511-22
  6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz.817 z dnia 23.06.2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu