BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sędłak Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Stawicki Tomasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Grieger Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)
Title
Wypadki w rolniczym środowisku pracy z udziałem ciągników rolniczych
Accidents in agricultural work environment involving tractors
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1341-1346, wykr., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Wypadki przy pracy
Agriculture, Machinery and equipment, Accidents at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany w liczbie wypadków rolniczych z uwzględnieniem zdarzeń zachodzących z udziałem podstawowego źródła napędu maszyn i urządzeń rolniczych jakim jest ciągnik rolniczy. Przedstawione wyniki oparte są o dane publikowane przez KRUS i obejmują czas od momentu przystąpienia Polski do UE do roku 2013. Z zebranych danych wynika zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy jednoczesnym stałym udziale procentowym ciągników rolniczych w ich strukturze. (abstrakt oryginalny)

Alterations in work accidents reported in agriculture taking into account the accidents involving the basic source of power i.e. an agricultural tractor were presented in the research paper. The results presented were based on the data published by KRUS and covered the period from Poland's access to EU till 2013. According to the gathered data it follows that the total number of accidents decreased while proportion of tractors involved remained stable in their structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Czarnocki Sz., Turska E., Wielogórska G., 2008 Zasoby maszynowe gospodarstw, wiek i zainteresowanie zakupem nowych maszyn w gospodarstwach polski środkowo-wschodniej. Inżynieria Rolnicza 4(102), s. 217-223.
 2. Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006).
 3. Dzienia S., Pużyński S., 2010: Polskie rolnictwo - prognozy zmian. Annales Universitat is Mariae Curie - Skłodowska Lublin - Polonia Vol. LXV (1) Sectio E.
 4. Groborz A., 2012 : Jak zapobiegać wypadkom w rolnictwie indywidualnym, Bezpieczeństwo pracy nr. 07/2012.
 5. http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/opracowania/gip1.pdf (dostęp: 2.05.2015)
 6. http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/informacje-biura-prewencji-i-rehabilitacji-owypadkach-przy-pracy-chorobach-zawodowych-rolnikow-oraz-dzialaniach-prewencyjnychkrus/(dostęp: 2.05.2015)
 7. http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Spoleczne Prawa Czlowieka/EKS/VIII% 20sprawozdanie_EKS.pdf (dostęp: 6.05.2015)
 8. http://www.pte.pl/kongres/referaty/(dostęp: 6.05.2015)
 9. http://www.who.int/occupational_health/publications/newsletter/newsletter_15_regions/en/index6.h tml (dostęp; 6.05.2015)
 10. Praca zbiorowa. 2008: Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie - przegląd dorobku i rekomendacje dla polityki w tym zakresie. Warszawa 2008, materiał opracowany w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie na zlecenie Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki MRiRW.
 11. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2013 roku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu