BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skurjat Krystyna (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Praca jako wartość i warunek bezpieczeństwa personalnego
Working as a value and condition of personal security
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1379-1384, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Praca, Filozofia pracy
Labour, Philosophy of work
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problem pracy i bezpieczeństwa rozważa się jako istotne, wielowymiarowe warunki życia, gwarantujące stan niezagrożenia, przetrwania i rozwoju jednostek i społeczności ludzkich. Bezpieczeństwo i skuteczna praca - jako dwa rozległe pola bytowania - są rezultatami sensownego, skutecznego oddziaływania człowieka na środowisko zewnętrzne. Dlatego wszelka praca jako praktyka, to jest jako rzeczywista aktywność ludzi, jako "działalność przedmiotowa" zmieniająca warunki egzystencji, rozpatrywana jest głównie przez nauki ekonomiczne i nauki o bezpieczeństwie. Jednak aby zrozumieć to, czym w istocie jest ludzki świat, należy skoncentrować uwagę na relacji: człowiek- człowiek, bo tylko wówczas działalność przeobrażającą rzeczywistość można ująć w stosunku do jej przedmiotowych i podmiotowych uwarunkowań. Tylko wtedy widać jasno, że praca i bezpieczeństwo podlegają ochronie dlatego, że odnoszą się do człowieka w procesie współdziałania z innymi ludźmi. Sprawiedliwość, równość, współpraca, rzetelność jako wartości oraz: krzywda, wyzysk, przemoc jako antywartości - nie mogą być pominięte w odpowiedzialnych dyskusjach na temat pracy i bezpieczeństwa. Autorka tekstu uzasadnia, że podejście do pracy i bezpieczeństwa z pozycji etyki i antropologii filozoficznej jest konieczne. (abstrakt oryginalny)

The problem of work and safety are considered to be important, multidimensional living conditions, guaranteeing the state of secure, survival and development of individuals and human society. Safety and efficient operation - as two vast fields of existence - are the results meaningful, effective human impact on the external environment. Therefore, all work as a practice, it is as real involvement of the people, as "activity in question" amending the conditions of existence, is considered mainly by economics and the science of safety. But in order to understand what in fact is the human world, you should focus your attention on the relationship: man-man, because only then transforming reality activity can be described in relation to the signs and symptoms of conditions. Only when it is clear that the work and safety are protected because they relate to a man in the process of interaction with other people. Justice, equality, cooperation, honesty as values and: injustice, exploitation, violence as counter-values - cannot be overlooked in responsible discussions on the work and safety. The author justifies that approach to work and security with the position of ethics and philosophical anthropology is necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bauman Z., Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
 2. Bodziany M., Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław 2012.
 3. Golimowska S., Polska droga do zatrudnienia. "Tygodnik Powszechny", 2001 nr 30.
 4. Kloska G., Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych, PWN, Warszawa 1982.
 5. Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 1981.
 6. . Kotarbiński T., Cel czynu za zadanie wykonawcy. "Prakseologia", 1989, nr 1-2 (102-103).
 7. Krasnodębski Z., M. Weber, Wiedza Powszechna, Warszawa 1999.
 8. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Gdańsk-Łódź 1982.
 9. Kotarbiński T., Cel czynu za zadanie wykonawcy, [w:] "Prakseologia", 1989, nr 1-2 (102-103).
 10. Lipiec J., Koło etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 11. Skurjat K., Etyka i psychologia biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 12. Tatarkiewicz W., O bezwzględności dobra, [w]: Droga do filozofii, PWN, Warszawa 1971.
 13. Tatarkiewicz W., Rozwój w sztuce. "Świat i Człowiek", 1913, t. IV.
 14. Zamiar Z., Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki, Wrocław 2012.
 15. Znaniecki F., The Method of Sociology, New York 1934
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu