BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smagowska Bożena (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy), Pleban Dariusz (Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Hałas na stanowisku pracy kierowcy transportu drogowego
Noise at driver workstation of road transport
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1391-1398, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Praca, Transport, Hałas, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Labour, Transport, Noise, Health and safety at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacje podstawowe. Hałas w zależności od natężenia i czasu ekspozycji może powodować skutki szkodliwe (czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia) lub uciążliwe (stany nadmiernego zmęczenia, dyskomfortu, senności). W przypadku stanowiska pracy kierowcy może mieć wpływ na obniżenie sprawności psychofizycznej kierowców i może zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Wskazanie metod. W artykule przedstawiono wyniki badań hałasu na stanowiskach pracy kierowcy w różnych rodzajach pojazdów drogowych. Badania te przeprowadzono za pomocą metody dozymetrycznej, wg czynności oraz ankietowej. Wyniki i wnioski. Na podstawie badań hałasu na stanowiskach pracy kierowców przeprowadzonych w autobusach miejskich różnymi metodami: dozymetryczną i wg czynności uzyskano porównywalne warto- ści równoważnego poziomu ciśnienia akustycznego. Jak wynika z pomiarów hałasu w zakresie częstotliwości infradźwiękowych stwierdzono znaczny udział składowych o poziomach określających uciążliwość hałasu w tym zakresie częstotliwości. Wyniki badań ankietowych, które przeprowadzono na grupie ok. 250 osób, potwierdziły uciążliwość hałasu na stanowiskach pracy kierowców autobusów miejskich. W ocenie hałasu na stanowiskach pracy kierowców transportu drogowego konieczne jest uwzględnienie ha- łasu infradźwiękowego oraz oceny warunków akustycznych nie tylko pod względem zachowania zdrowia kierujących pojazdami ale również komfortu wykonywania zadań. (abstrakt oryginalny)

Basic information. The noise depending on the intensity and exposure time may cause harmful effects (temporary or permanent hearing threshold shift) or bothersome (excessive fatigue, discomfort, lethargy). In the case of the driver's work the noise can have an impact on reducing the psychophysical efficiency and may increase the risk of an accident at work. An indication of the methods. The article presents results of a study of noise in the workplace in different types of drivers of road vehicles. These studies were carried out using the dosimetric method, taskbased measurement and the questionnaire survey. Results and conclusions. Comparable values of equivalent sound pressure levels at the urban bus drivers' workplaces were obtained by using different methods: dosimetric and task based measurements. Results of noise measurements in the infrasonic frequency range showed a significant share of the components determining the levels of noise nuisance in this frequency range. Results of the questionnaire surveys, which were carried out on the group. up to 250 people, confirmed the nuisance of noise in the workplace bus drivers. In the assessment of the noise in the workplaces of the road transport drivers it is necessary to take into account both the infrasonic noise and the evaluation of acoustic conditions not only in terms of maintaining healthy but also the comfort of job execution. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bąk J. Bąk-Gajda D.; Psychologiczne czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego, Eksploatacja i Niezawodność 3/2008, s. 22-29.
 2. Cybulski M., Strzelecki W., Grzymisławska - Cybulska M., Głowacka M.D., Mojs E.; Determinanty osobowościowe z drogowe zachowania ryzykowne w pracy kierowców pojazdów uprzywilejowanych transportu medycznego w województwie wielkopolskim, Medycyna Pracy65(4)/2014,s. 485- 496.
 3. http://www.pip.gov.pl/html/pl/sprawozd/09/spraw_09_htm
 4. Kaczmarska A. Badania i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem kierowców środków transportu drogowego na hałas infradźwiękowy. Zadanie 05.5 II etapu programu wieloletniego "Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE", Warszawa, CIOP-PIB, 2007 [praca niepublikowana].
 5. Kaczmarska-Kozłowska A., Mikulski W., Pleban D., Kozłowski E., Radosz J.; Zagrożenie hałasem niskoczęstotliwościowym kierowców środków transportu drogowego, 2010,www.zus.pl/files/dpir/20110405_Zagrożenie_halasem_niskoczestotliwosciowym.pdf.
 6. Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego i Komitetu Regionów. Podniesienie wydajności i jakości pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012. Bruksela 21.02.2007.
 7. Koton J., Majewski A.; Drgania i hałas na stanowiskach pracy w środkach komunikacji miejskiej- badania dozymetryczne,Bezpieczeństwo Pracy 7-8/2004, s. 12-15.
 8. Kowalski P. Badanie metodą energetyczną równoczesnego działania drgań i hałasu na kierowców środków transportu drogowego. Zadanie 1.A.01 II etapu programu wieloletniego "Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów UE", Warszawa, CIOP-PIB, 2007 [praca niepublikowana].
 9. Łuczak A., Tarnowski A.; Artefakty w opartych na metodach kwestionariuszowych badaniach psychologicznych kierowców, Medycyna Pracy 65(3)/2014, s. 373-385.
 10. Łuczak A., Tarnowski A.; Dobór zawodowy kierowców - selekcja pozytywna czy negatywna, Bezpieczeństwo Pracy 4/2011, s. 9-11.
 11. Marcinkiewicz A., Szosland D.; Nowe zasady orzecznictwa lekarskiego w zakresie oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami u osoby chorej na cukrzycę; Medycyna Pracy62(5)/2011, s. 537-542.
 12. Makowiec-Dąbrowska T., Bortkiewicz A., Siedlecka J., Gadzicka E.; Wpływ zmęczenia na zdolność prowadzenia pojazdów, Medycyna Pracy62(3)/2011, s. 281-290.
 13. Orlak K., Zagrożenia psychospołeczne na stanowisku kierowcy autobusu - ocena ryzyka zawodowego, Praca i zdrowie 5/2008, s. 48-51.
 14. Pawlaczyk-Łuszczyńska M., Augustyńska D., Kaczmarska A.; Hałas infradźwiękowy. Procedura pomiarowa. Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego, Wydawnictwo Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN : Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy. Zeszyt2(28)/2001, Rok XVII, s. 5-53.
 15. PN-EN ISO 9612: 2011 Akustyka -- Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas -- Metoda techniczna.
 16. PN-ISO 1999: 2000 Akustyka. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas i szacowanie uszkodzenia słuchu wywołanego hałasem.
 17. PN-N-01307: 1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące pomiarów.
 18. . PN-N-01338: 2010 Akustyka -- Pomiar i ocena hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy.
 19. Przeklasa R, Reron E., Wiatr M., Składzień J. Rola audiometrii wysokich częstotliwości w ocenie ubytku słuchu u osób narażonych na działanie hałasu przemysłowego, "Otolaryngologia", 7(4)/2008, s. 202-206.
 20. Rocznik statystyczny rzeczpospolitej polskiej 2009. Główny Urząd Statystyczny.
 21. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyż- szych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz. U. poz. 817.
 22. Sińczuk-Walczak H.; Uwagi do postępowania diagnostyczno-orzeczniczego w padaczce przy kwalifikowaniu do prowadzenia pojazdów silnikowych w świetle piśmiennictwa i obserwacji własnych, "Medycyna Pracy", 62(4)/2011, s. 395-402.
 23. Smagowska B., Mikulski W.; Badania laboratoryjne wpływu hałasu ultradźwiękowego na funkcje poznawcze i sprawność psychomotoryczną człowieka, "Bezpieczeństwo Pracy", 5/2012, s. 24-26.
 24. Tymoszczuk D., Wittczak T., Walusiak-Skorupa J., Pałczyński C.; Alergia zawodowa wśród pracowników transportu - niedoceniane zagrożenie, "Medycyna Pracy", 62(6)/2011, s. 633-641.
 25. Wągrowska-Koski E., Rybacki M.; Wskazówki do przeprowadzania badań profilaktycznych kierowców, "Medycyna Pracy", 59(1)/2008, s. 39-47
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu