BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychała Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Title
Badanie kompetencji społecznych przyszłych inżynierów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Analysis of social competencies of future engineers of Occupational Safety Engineering TUL
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1439-1446, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Studenci, Praca, Kompetencje społeczne
Students, Labour, Social competences
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza kompetencji społecznych studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej pod względem wymagań stanowiska specjalisty ds. BHP. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieją duże luki kompetencyjne (nawet czteropoziomowe) pomiędzy wymaganym profilem kompetencyjnym na badanym stanowisku a samooceną poziomów kompetencji społecznych studentów kierunku IBP. Dopiero szczegółowa analiza kompetencji społecznych na badanym stanowisku pozwoliła na rozpoznanie luk kompetencyjnych poszczególnych obszarów. Niedobory kompetencyjne można zacząć doskonalić już na poziome edukacji formalnej, modyfikując programy studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is to analyze social competence of students of Occupational Safety Engineering at Technical University of Lodz in terms of the requirements in Safety specialist job position. The study showed that there were large competence gaps (even four-level) between the required competency profile at given job position and self-evaluation of social competences conducted by students of the OSE. Only a detailed analysis of social skills at evaluated job position allowed for the identification of skills gaps in given areas . Competency shortages can be improved on the level of formal education by modifying the programs of study in Occupational Safety Engineering specialization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Boyatzis R.,Competencies in the 21st century, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, Journal of Management Development, Vol. 27 No. 1, 2008, pp. 5-12.
 2. Branowska A., Siemieniak P., Spychała M., (2011), Workers' occupational competencies in a modern enterprise, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznan.
 3. Dickson, D., Hargie, O., Skilled interpersonal communication: research, theory and practice. Routledge, London 2004.
 4. Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami, perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 5. http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/) 25.05.2015.
 6. http://www.nauka.gov.pl/standardy-ksztalcenia-/ 15.06.2015.
 7. Morawski M., (2009),Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 8. Niziołek K., Boczkowska K., (2010), Kompetencje kadr bhp w aspekcie zachodzących zmian prawnych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, Wydawnictwo SGH.
 9. Pawłowska Z., (2002), System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, CIOP&PIB, Warszawa.
 10. Rączkowski B., (2012), "BHP w praktyce" Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012.
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie o służbie BHP (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).
 14. Sadłowska-Wrzesińska J., (2014), Rozwój kompetencji społecznych specjalisty BHP - wyzwanie dla systemu kształcenia, w: I.Werner, E.Więcek-Janka (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy. Tom XV, Zeszyt 8 cz.2, s.41-56.
 15. Smółka P., (2008), Kompetencje społeczne, metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Oficyna & Wolters Kluwer business, Kraków.
 16. Spychała M., (2010), Communication competences as a part of social competences in an organization, [w:] Popławski S., (red.), The social contexts of communication, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań.
 17. Spychała M., Grzelczak A., Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP, Logistyka 5/2014.
 18. Spychała M., Łech S., (2011), Analiza kompetencji zawodowych pracowników i jej wpływ na doskonalenie służby BHP, VI Międzynarodowa Konferencja, Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Witold Biały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 19. Spychała M., Matejun M., (2015), Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej, "Marketing i Rynek", nr 05/2015, s. 1274-1293
 20. . Spychała, M. (2014). Etapy zarządzania kompetencjami studentów Politechniki Poznańskiej, Werner I., Więcek-Janka E., (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy. Tom XV, Zeszyt 8 cz.2, ss.127-138.
 21. Spychała, M. (2015) Kształcenie formalne przyszłych specjalistów ds. BHP (artykuł niepublikowany).
 22. Ustawa z dnia 1 lipca 2010 r. dotycząca klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U. z 2010 r. nr 82, poz. 537).
 23. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
 24. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu