BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spychała Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Title
Kształcenie formalne przyszłych specjalistów ds. BHP
Formal Learning of future Occupational Safety and Health Specialists
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1447-1454, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Kształcenie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Standardy
Education, Health and safety at work, Standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza programu nauczania na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy Politechniki Łódzkiej pod względem efektów kształcenia oraz metod weryfikacji tych efektów. Przeprowadzone badania potwierdziły, że program nauczania na danym kierunku jest opracowany poprawnie, każda analizowana kompetencja jest rozwijana i doskonalona na kilku przedmiotach. Podczas formalnego kształtowania kompetencji technicznych i społecznych studentów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy wykorzystywane są różne metody weryfikacji efektów kształcenia, co prowadzi do obiektywnej oceny wiedzy, umiejętności i postaw przyszłych specjalistów ds. BHP. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is analysis of teaching program at Occupational Safety Engineering Technical University of Lodz in terms of learning outcomes and methods of verification of these effects. The study confirmed that the teaching program in a given direction is developed correctly, each analyzed competence is developed and perfected in several classes. During the formal learning of technical and social competence of students in the field of Occupational Safety Engineering there are various methods of verifying outcomes used, which leads to an objective assessment of knowledge, skills and attitudes of future Health and Safety specialists. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Maslowski, R., Breit, H. Eckensberger, L. iScheerens J. (2009). A conceptual framework on informal learning of active citizenship competencies. W: J. Scheerens (red.), Informal learning of active citizenship at school: an international comparative study in seven european countries (11-24). Dordrecht: Springer Science & Business Media B.V.
 2. Niziołek K., Boczkowska K., Kompetencje kadr bhp w aspekcie zachodzących zmian prawnych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem, Politechnika Łódzka.
 3. Pawłowska Z., (2002), System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie, CIOP&PIB, Warszawa.
 4. Rączkowski B., BHP w praktyce (2012), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2012.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie o służbie BHP (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).
 8. Spychała M., (2015) Zarządzanie kompetencjami studentów na kierunku Zarządzanie Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Uniwersytet Łódzki, (w druku).
 9. Spychała M., Grzelczak A., Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP, Logistyka 5/2014.
 10. Spychała M., Łech S., (2011), Analiza kompetencji zawodowych pracowników i jej wpływ na doskonalenie służby BHP, VI Międzynarodowa Konferencja, Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Witold Biały, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
 11. . Spychała M., Matejun M., Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej, "Marketing i Rynek", nr 05/2015, s. 1274-1293.
 12. Straka, G. A. (2002), Valuing learning outcomes acquired in non-formal settings. W: W.J. Nijhof, A. Heikkineni L.F.M. Nieuwenhuis (red.), Shaping flexibility in vocational education and training (149-166). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 13. Ustawa z dnia 1 lipca 2010 r. dotycząca klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy (DZ.U. z 2010 r. nr 82, poz. 537).
 14. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
 15. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2).
 16. Znajmiecka-Sikora M., Boczkowska B, Niziołek K, Sikora A., (2009), Raport z badań pt.: Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp w przepisach i potrzebach rynku, Łódź.
 17. http://www.kwalifikacje.praca.gov.pl/) 25.05.2015
 18. http://programy.p.lodz.pl/?l=pl&s=karta-opisu-programu-ksztalcenia&pk=in ynieria bezpiecze stwa pracy&pkId=60 15.06.2015
 19. http://www.nauka.gov.pl/standardy-ksztalcenia-/ 15.06.2015
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu