BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surowiecki Andrzej (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Saska Piotr (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Duchaczek Artur (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Projektowanie wzmocnień podłoża dróg kolejowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu
Designing of railway subsoil strengthening given the traffic safety
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1493-1498, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Linie kolejowe, Modernizacja kolei, Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Railway lines, Modernization of railway, Road traffic safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem usprawnienia procesu projektowania wzmocnień podtorza omawianymi w artykule metodami, w przedmiotowej literaturze znajdują się opracowane odpowiednie nomogramy, m.in. do określania wartości naprężeń krytycznych i dopuszczalnych w funkcji kąta tarcia wewnętrznego i spójności gruntu podtorza (wg Maaga i Prandtla) oraz do oszacowania łącznej grubości warstwy podsypki i warstwy ochronnej i także do określania rodzaju materiału warstwy ochronnej. Natomiast Katalogi dotyczące dróg samochodowych (np. [2]) proponują w przypadku bardzo słabego podłoża zastosowanie warstwy z gruntów stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiołem lotnym). Dodatkowo zaleca się rozścielenie maty geosyntetycznej na poziomie istniejącego wysadzinowego podłoża, która spełni rolę warstwy separacyjnej.Omówiono projektowanie wzmocnień podłoża dróg kolejowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu. W szczególności scharakteryzowano dwie metody wzmacniania podtorza: metodę, której zasadniczym kryterium jest obciążenie dopuszczalne oraz metodę modułu ekwiwalentnego. Odnośnie drugiej metody, podano przykład obliczania grubości warstwy ochronnej.(abstrakt oryginalny)

Designing of railway subsoil strengthening given the traffic safety are described. In particular, two methods of railway subsoil strengthening are presented: the method based on permissible load as princi-ple criterion and the method of equivalent modulus. Regarding the second method, was the example of calculation of thickness of protection layer shown.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Id-3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warszawa 2009.
  2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2013.
  3. Poradnik wzmocnienia podłoża gruntowego dróg kolejowych : praca zbiorowa pod red. Z. Biedrowskiego, Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Lądowej, Poznań 1986.
  4. Skrzyński E., Sikora R., Kolejowe budowle ziemne. Tom 1 : Utrzymanie i naprawy. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1990.
  5. Skrzyński E., Podtorze kolejowe. Kolejowa Oficyna Wydawnicza. Warszawa 2010.
  6. Surowiecki A., Kozłowski W., Koncepcja rozbudowy trasy tramwajowej we Wrocławiu Biskupinie, "Przegląd Komunikacyjny", R. LXVI, Nr 9-10, 2011, s. 112-115.
  7. Surowiecki A., Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2012.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu