BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szeleziński Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Ocena ryzyka zawodowego spawacza
The occupational risk assessment of a welder
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1531-1542, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ryzyko, Rynek pracy, Kwalifikacje zawodowe
Health and safety at work, Risk, Labour market, Professional skills
Note
streszcz., summ.
Abstract
Spawalnictwo pełni znaczącą rolę w współczesnym przemyśle. Dążenie do poprawy bezpieczeństwa podczas wykonywania prac spawalniczych jest bardzo ważne. Procesom spawania towarzyszy dużo czynników, które stanowią niebezpieczeństwo podczas pracy spawaczy. Bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji zagrożenia w pracy jest systematycznie prze-prowadzane okresowe analizy ryzyka zawodowego. W artykule przedstawiono charakterystykę zawodu spawacza, dokonano identyfikacji zagrożeń występujących podczas prac spawalniczych, przeprowadzono analizę ryzyka zawodowego spawacza.(abstrakt oryginalny)

Welding plays a significant role in modern industry. Striving for the improvement of safety during welding works is very vital. Welding processes are accompanied by many factors being considered haz-ardous for welders. A very important factor limiting the probability of dangerous situation is a systematic periodic analysis of occupational risk. A characteristic of a welder profession, identification of dangers during welding works and the analysis of a welder occupational risk are being described in the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Mizerski J., Spawanie wiadomości podstawowe. Wydawnictwo REA, Warszawa 2005.
 2. Pomorski barometr zawodowy. Raport końcowy wersja skrócona 2013. Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014.
 3. Pomorski kalejdoskop zawodów. Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, Gdańsk 2014.
 4. Informacja zawodowa o zawodzie spawacz. Wydawca Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Kraków 2014.
 5. Boś P, Chodorowska D., Fejkiel R., Wrzask Z., Podstawy konstrukcji maszyn 2 Techniki wytwarzania i materiałoznawstwo, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2012.
 6. 300 Krajowych standardów kompetencji zawodowych. Publikacja opracowana w ramach projektu systemowego pn. Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Priorytet I PO KL, Działanie 1.1
 7. Klasyfikacja zawodów zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
 8. Pilarczyk J., Zeman W., Spawalnictwo dziś i jutro. "Biuletyn Instytutu Spawalnictwa", 5/2012.
 9. www.wsse.krakow.pl
 10. Rączkowski B.: BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
 11. Bukała W., Szczęch K., Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013.
 12. PN - N - 18002 : 2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 13. Bryła R., Bezpieczne stanowisko pracy. Wydawnictwo ELEMER, Katowice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu