BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tuśnio Norbert (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Zegardło Bartosz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Ogrodnik Paweł (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Szulej Jacek (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Przyczyny powstawania awarii i katastrof budowlanych w budynkach szkieletowych
The reasons for engineering failures and disasters in the case of frame buildings
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1581-1590, rys., tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Budownictwo, Bezpieczeństwo, Planowanie projektu
Construction sector, Security, Project planning
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie przyczyn powstawania katastrof budowlanych w budynkach szkieletowych. Przeprowadzona analiza opisuje zarówno możliwe projektowe przyczyny powstawania kata-strof jak i błędy popełniane przez wykonawców oraz w czasie użytkowania obiektu. W artykule opisano również wyjątkowe przyczyny powstawania awarii i katastrof budowlanych. Opisano wpływ wiatrów i pożarów na konstrukcje, a także obciążenia wyjątkowe takie jak wybuchy. W artykule zaprezentowano również statystykę występowania katastrof na terenie kraju w latach 2010-2014. Statystykę opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Prace zostały wykonane w ramach projektu rozwojowego nr DOB-BIO6/03/48/2014pt. "Innowacyjne rozwiązania metod stabilizowania konstrukcji budowlanych i technologicznych w warunkach działań ratowniczych podczas likwidacji skutków katastrofy budowlanej".(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to depict the reasons for the occurrence of engineering disasters in frame buildings. The conducted analysis describes both possible design causes for disasters and errors made by contractors as well as during the operation time of a facility. The exceptional reasons for engineering failures and disasters are also described in the article. The impact of winds and fires on constructions as well as exceptional loads, such as explosions are presented. Moreover, the statistics of disasters occurrence in Poland, in the years 2010-2014, is also presented. The statistics was developed on the basis of the data from General Office of Building Control. The works were conducted within the framework of development project No. DOB-BIO6/03/48/2014 "Innovative solutions of stabilizing methods of engineering and technological structures under the conditions of rescue actions during the engineering disaster recovery."(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarek Z., Marciniak A., Działania ratownicze podczas katastrof budowlanych, wyd. I, Kraków 1995.
 2. Wojnarowski A., Katastrofy budowlane, "Zagrożenia", 2000, Nr 2, s. 17-27.
 3. Biliński T., Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej, Wydawnictwo Izby Projektowania Budowlanego, Warszawa 2007.
 4. Jarominiak A., Niepowodzenia budowlane, "Inżynieria i Budownictwo" 2006.
 5. Runkiewicz L., Wyniki analiz zagrożeń i awarii konstrukcji budowlanych, "Inżynieria i Budownictwo" 1999, Nr 1, s.40-45.
 6. Runkiewicz L., O awariach i katastrofach budowlanych w Polsce w latach 1962-2004, "Inżynieria i Budownictwo" 2006, Nr 4, s.193-195.
 7. Żurański J.A., Gaczek M., Uszkodzenia budynków wywołane huraganowym wiatrem - cz. 2. Szkody i ich ograniczanie, "Inżynier budownictwa" 2008, Nr 10.
 8. Żurański J.A., Gaczek M., Fiszer S., Oddziaływanie wiatrów katastrofalnych na budynki w Polsce, XXIV Konferencja naukowo-techniczna pt.; Awarie budowlane., Szczecin - Międzyzdroje. 26-29 maja 2009., s. 595-604.
 9. Żurański J.A., Gaczek M., Oddziaływanie huraganowego wiatru na budowle.
 10. Żurański J. A., Awarie i katastrofy dachów pod ciężarem śniegu w Polsce. XXIII Konferencja naukowo-techniczna pt.: Awarie budowlane 2007. Szczecin - Międzyzdroje. 23-26 maja 2007., s. 357-364.
 11. Jednolity tekst ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
 12. Opracowanie GUNB Katastrofy budowlane za lata 2010-2014.
 13. Kurzawa Z., Stalowe konstrukcje prętowe. Część 1. Hale przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2012.
 14. Nitka W., Szkieletowy dom drewniany, Centrum Budownictwa Drewnianego, Gdańsk 2013.
 15. Cholewicki A, Szulc J., Projektowanie żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej ITB Warszawa 2013
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu