BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsik Wiktor (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Drzymała Tomasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Chudy Piotr (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Porównanie wybranych cech użytkowych pożarniczych węży tłocznych W-42 i W-52 stosowanych w pożarnictwie
Comparison of selected functional characteristics of the fire hoses W-42 and W-52
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1597-1608, rys., tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Straż pożarna, Postęp techniczny, Ergonomia, Psychologia człowieka
Firefighters, Technical progress, Ergonomics, Human psychology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Linie wężowe prowadzone są w różnych konfiguracjach i warunkach np.: po rozmokłym gruncie, schodach, z koniecznością pokonywania różnych przeszkód naturalnych i sztucznych. Podczas prowa-dzenia działań strażak niejednokrotnie musi przemieszczać nawodnioną linię wężową w kierunku pożaru w celu jego ugaszenia. Węże pożarnicze wielkości 42 mogłyby poprawić i ułatwić pracę strażaków oraz przyczynić się do obniżenia obciążenia fizycznego strażaka podczas wykonywania czynności ratowniczo-gaśniczych oraz podczas ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym. Celem niniejszego artykułu jest porównanie pożarniczych węży tłocznych płasko składanych wielkości W-42 i wielkości W-52 pod kątem ich cech użytkowych. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowane zostały wnioski końcowe.(abstrakt oryginalny)

Fire hoses are conducted in different configurations and conditions, for example: the waterlogged ground, stairs, with the need to overcome various obstacles natural and artificial. Firefighter during operations often must move irrigated serpentine line in the direction of the fire in order to extinguish. The fire hoses size of 42 would improve and facilitate the work of firefighters and help reduce physical fatigue fireman during rescue and firefighting operations and during exercises with firefighting equipment. The purpose of this paper is to compare fire hoses the size of the sizeW-42 and size W-52 in terms of their functional characteristics. Based on the survey conclusions were formulated.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Gałaj J., Pawlak E. Zegar W., Laboratorium z hydromechaniki, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2004.
  2. Chudy P., Kupicz W., Suchecki W., Wąsik W., Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 3. Badanie odkształceń pożarniczych węży tłocznych, Warszawa 2014.
  3. Maliszewski A., Batogowska A., Ergonomia dla każdego, Wydawnictwo Sorus, Warszawa 1997.
  4. Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553).
  5. PN-87/M-51151 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze węże tłoczne.
  6. PN-M-51031:1991 Sprzęt pożarniczy - Łączniki.
  7. PN-EN 14540:2014-11 Węże pożarnicze - Węże nie przesiąkające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych.
  8. PN-EN 1947:2014-11 Węże pożarnicze - Węże tłoczne półsztywne i zestawy węży do pomp i pojazdów.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu