BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węsierski Tomasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Majder-Łopatka Małgorzata (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Wpływ opadów atmosferycznych na wymywanie oleju napędowego zasorbowanego na sorbentach używanych w działaniach ratowniczych
The influence of rainfall onto leaching of Diesel oil sorbed at sorbents used in rescue operations
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1609-1616, rys., tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Olej napędowy, Ochrona środowiska, Opad atmosferyczny
Security, Diesel oil, Environmental protection, Precipitation
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano badania wpływu opadów atmosferycznych na wymywanie zasorbowanego oleju napędowego. Wykazano, iż sorbenty mineralne mogą utracić w wyniku intensywnych opadów ponad 50% ropopochodnej a w przypadku sorbentów bazujących na glinokrzemianach wartość ta może dochodzić aż do 62%. Najlepsze parametry użytkowe uzyskano dla sorbentu hydrofobowego wykonane-go z włókien polipropylenowych dla którego spadek chłonności wyniósł zaledwie 13,71% (RB). Względnie dobrą odporność na wymywanie podczas opadów atmosferycznych uzyskano dla preparowanego torfu oraz sorbentu bazującego na skale wulkanicznej dla których ilość wymywanej ropopochodnej była ponad dwukrotnie mniejsza niż w przypadku sorbentów mineralnych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents a study on the impact of rainfall onto Diesel oil leaching sorbed at sorbents. It has been shown that the mineral sorbents as a result of heavy rainfall may lose over 50% and in the case of sorbed Diesel oil at aluminosilicatebased sorbents this value can reach up to 62%. The best performance characteristics were obtained for the hydrophobic sorbent made of polypropylene fibers which lose only only 13.71% of Diesel oil. The relatively high resistance to leaching during simulated rainfall effects was obtained for the prepared peatbased sorbent and volcanic rock sorbent for which the amount of leached oil products was more than twice less than than in case of mineral sorbents.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Badea S.L, Lundstedt S., Liljelind P., Tysklind M., The influence of soil composition on the leachability of selectedhydrophobic organic compounds (HOCs) from soils using a batch leaching test, "J. Haz. Mat.", 2013, 254-255, 26-35.
 2. Enell A., Reichenberg F. , Warfvinge P., Ewald G., A column method for determination of leaching of polycyclic aromatic hydrocarbons from aged contaminated soil, "Chemosphere", 2004, 54, 707- 715.
 3. Gierak A., Zagrożenie środowiska produktami ropopochodnymi. Ochr. Środ., 1995, 31-34.
 4. Lewandowska-Suschka A., "Laboratoryjne badania gleby, stałych odpadów miejskich i osadów". Gliwice: PŚ , 1978, Skrypty Uczelniane / Politechnika Śląska
 5. Li J., Jia C, Lu Y. , Tang S., Shim H. , Multivariate analysis of heavy metal leaching from urban soils following simulated acid rain, "Microchem. J.", 2015, 122, 89-95.
 6. Persson Y., Hemstrom K., Oberg L., Tysklind M., Enell A., Use of a column leaching test to study the mobility of chlorinated HOCs from a contaminated soil and the distribution of compounds between soluble and colloid phases, "Chemosphere", 2008, 71, 1035-1042.
 7. Schluter K., Gath S., Modelling leaching of inorganic Hg(II) in a Scandinavian iron-humus podzol-validation and long-term leaching under various deposition rates, Water and Soil Pollution, 1997, 96, 301-320.
 8. Schwarzenbach R.P., Westall J., Transport of nonpolar organic compounds from surface water to groundwater. Laboratory sorption studies, Environ. Sci. Technol., 1981, 15, 1360-1367.
 9. Sęk J., Buczyk S., Badanie procesów grawitacyjnego wymywania cieczy wysokolepkich z warstw ziarnistych, "Inż. Ap. Chem.", 2012, 51, 379-380.
 10. Xu J., Bravo A. G., Lagerkvist A., Bertilsson S., Sjoblom R., Kumpiene J., Sources and remediation techniques for mercury contaminated soil, "Env. Internat.", 2015, 74, 42-53.
 11. Zand A.D., Grathwohl P., Nabibidhendi G., Mehrdadi N., Determination of leaching behaviour of polycyclic aromatic hydrocarbons from contaminated soil by column leaching test, "Waste Manage. Res.", 2010, 28, 913-920.
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu