BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiatr Julian, Jaskółowski Waldemar (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru
Electrocution protection of electrical protection devices working during the fire
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1617-1628, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Maszyny i urządzenia, Energia elektryczna, Bezpieczeństwo, Urządzenia elektryczne
Fire protection, Machinery and equipment, Electric power, Security, Electrical devices
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono wpływ temperatury pożaru na rezystancję przewodów elektrycznych, zasilających urządzenia przeciwpożarowe. Wykazano nieprzydatność wyłączników różnicowoprądowych do zabezpieczania obwodów zasilających urządzenia elektryczne, których funkcjonowanie jest niezębne w czasie pożaru. Omówiono możliwe do wykorzystania w tych obwodach sposoby ochrony przeciwporażeniowej, zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41-instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.(abstrakt oryginalny)

Fire influence over resistance of electrical wires supplying fire protection devices in the article were presented. It has been proven that RCD (residual current devices) are useless in accordance with protection of supplying cucruits dedicated to the fire protection devices. Potential earth leakage manners in the curcuits were described due to the code: PN-HD 60364-4-41: 2009 Low voltage electrical instalations. Part 4-41-Safety instalations. Earth leakage protection.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Jaskółowski W., Zagrożenia powstające przy spalaniu izolacji, kabli, lub przewodów elektrycznych, Elektro Info, 5, 2015.
 2. Jaskółowski W., Cel i zakres badań kabli elektrycznych pod względem ich reakcji na ogień, Elektro Info, 7/8, 2015.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z późniejszymi zmianami] .
 4. Projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawię warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - dokument przygotowywany przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki w porozumieniu z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 5. Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41. Instalacje dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
 6. N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania uradzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.
 7. PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2. Procedury alternatywne i dodatkowe.
 8. PN-EN 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-56. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.
 9. Wiatr J., Orzechowski M., Poradnik Projektanta Elektryka, wydanie V, DW MEDIUM, Warszawa 2012.
 10. Wiatr J., Boczkowski A., Orzechowski M., Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Dobór przewodów, DW MEDIUM, Warszawa, 2010.
 11. Cholewicki T., Elektrotechnika teoretyczna. Tom 1, WNT, 1971.
 12. Celiński Z., Materiałoznawstwo elektrotechniczne, OWPW Warszawa, 1998.
 13. DIN 41021-12 Zachowanie się materiałów i elementów budowlanych pod wpływem ognia. Podtrzymanie funkcji urządzeń w czasie pożaru. Wymagania i badania.
 14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [Dz. U. Nr 109/2010 poz. 719].
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu