BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielemborek Radosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Laskowski Dariusz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Łubkowski Piotr (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Efektywność zapewniania bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w warunkach dynamicznego tunelowania danych
The effectiveness of providing telecommunication networks security in conditions of dynamic data tunneling
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1639-1646, rys., tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rozwój technologiczny, Bezpieczeństwo danych, Bezpieczeństwo sieci komputerowych, Przepływ informacji, Sieć publiczna
Technological development, Data security, Computer network security, Data flow, Public network
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wraz z dynamicznym rozwojem sieci rozległych i rozwoju technologii sieci, bezpieczeństwo danych staje się coraz ważniejsza. Kwestia ta jest szczególnie ważna w organizacji lub firm posiadających swoje oddziały w wielu odległych miejsc na całym świecie, gdzie wymagana jest komunikacja w czasie rzeczywistym, często i wycieku danych może nawet spowodować upadek firmy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przesyłanych z odległych miejsc, proponuje się zastosowanie rozwiązań wykorzystujących szyfrowane tunele wirtualne sieci prywatnej. Najnowszym rozwiązaniem jest technika dynamicznej, skalowalnej, wirtualnej sieci prywatnej (DMVPN), która eliminuje wady poprzednich rozwiązań. W artykule przeprowadzono sprawdzenie i ocenę efektywności działania tunelowania, jako sposobu zwiększania bezpieczeństwa danych przesyłanych przez sieci publiczne w aspekcie dotrzymania poufności. Uzyskane wyniki potwierdzają skuteczność techniki DMVPN w zakresie ochrony prywatności i poufności danych.(abstrakt oryginalny)

Along with the dynamic evolution of wide area networks and network technology development, data security is becoming increasingly important. This issue is particularly important in organizations or com-panies with branch offices in many distant places all over the world where communication is required in realtime often and data leakage may even cause the collapse of the company. In order to ensure the security of data sent from remote locations, it is proposed to use solutions using encrypted tunnels of virtual private network. The latest solution is a dynamic, scalable virtual private network technique (DMVPN), which eliminates the disadvantages of previous solutions. The article assessed the effectiveness of tunneling as a way of increasing the security of data transmitted over public networks to meet the confidentiality aspect. The results confirm the effectiveness of DMVPN technology in the area of privacy and confidentiality.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Siergiejczyk M., Laskowski D., Łubkowski P., Rosiński A., Problematyka bezpieczeństwa transmisji danych w sieciach teleinformatycznych systemów bezpieczeństwa stosowanych w transporcie kolejowym / Data Transmission Security in ICT Security Networks Used in Rail Transport, III Mię- dzynarodowa Konferencja Naukowa - Advanced Rail Technologies, Instytut Kolejnictwa, Politechnika Warszawska, str. 97-98, Warszawa, 2014r.
  2. Laskowski D., Łubkowki P., Confidential transportation of data on the technical state of facilities, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer International Publishing AG, Switzerland, Volume 286, pp. 313-324, 2014.
  3. Integrator Solidex, http://www.integrator.solidex.com.pl/integrator/archiwum/archiwum-wydaniaonline/copy_of_wydanie-2007/nr-11-12-2007-95/dynamic-multipoint-vpn-dmvpn, (dostępna 22.05.2015r.).
  4. Wielemborek R., Laskowski D., Łubkowski P., Analiza bezpieczeństwa transportu danych w kanałach wirtualnych z wykorzystaniem techniki DMVPN, Logistyka / I International Science and Technology Conference Technical Safety - ICTS - 2014. T. 5, Wrocław, 11 - 12. 12. 2014 r.
  5. Łubkowski P., Laskowski D., inni, Anthropo-technical systems reliability, CRC Press/Balkema/ Safety and Reliability: Methodology and Applications - Proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014, strony 399 - 407, 2014.
  6. Wielemborek R., Laskowski D., Łubkowski P., Effectiveness of providing data confidentiality in backbone networks based on scalable and dynamic environment technologies, Theory and Engineering of Complex Systems and Dependability, strony pp 523-531, Springer Verlag, 2015.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu