BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysoczyński Przemysław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Adamski Aleksander (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Zabezpieczenie logistyczne pododdziałów KSRG podczas działań gaśniczych
Logistics assist in rescue operations
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1665-1670, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Logistyka, Ochrona przeciwpożarowa, Straż pożarna
Logistics, Fire protection, Firefighters
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczo-gaśniczych jest procesem złożonym i wielowątkowym. Zadysponowane pododdziały muszą spełnić założenia taktyczne KDR według przygotowanych wariantów ich realizacji. Wraz z dysponowaniem sił i środków ratowniczych KDR musi uruchomić siły i środki wsparcia logistycznego. Optymalne zabezpieczenie logistyczne akcji ratowniczych jest kluczowe dla wykorzystania wszystkich możliwości taktyczno-technicznych sił ratowniczych. Na potrzeby wsparcia procesu podejmowania decyzji przez KDR należy opracować procedury dla działań logistycznych. (abstrakt oryginalny)

Logistical in firefighting and rescue operations is a complex and multi-threaded. Specifically requested subdivisions must meet the tactical assumptions of Directed of Rescue Operation according to prepared variants of their implementation. With the disposition of means and measures of rescue commander must disposition the means and measures of logistical support. Optimum protection rescue logistics is critical to use all the possibilities of tactical and technical rescue services. In support of decision-making by commander should develop procedures for logistics operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamski A.: Działania gaśnicze. W: Działania operacyjne, Zarzycki J. (red). SGSP, Warszawa 2013.
  2. Adamski A., Wysoczyński P., Po pierwsze woda. "Przegląd Pożarniczy", 2012; nr 1, s. 30-33.
  3. Adamski A., Wysoczyński P., Systemy pompowo-wężowe zaopatrzenia wodnego podczas akcji gaśniczych w bazach paliw płynnych. I Konferencja Techniczno-Szkoleniowa Bezpieczeństwo Pożarowe w Bazach Paliw Płynnych; Bydgoszcz 2011.
  4. Adamski A., Wysoczyński P., Taktyka kompanii gaśniczych KSRG podczas pożarów w magazynowych bazach paliw płynnych - II Konferencja Techniczno-Szkoleniowa pt.: Bezpieczeństwo pożarowe w bazach paliw płynnych, Reda 2012.
  5. Wysoczyński P., Adamski A.: Dowożenie wody podczas akcji gaśniczych. "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", 2011; nr 2, s.121-128.
  6. Wysoczyński P., Adamski A., Metody wyznaczania wydatku gaśniczego. "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", 2011; nr 4, s. 117-125.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu