BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zajemska Monika (Politechnika Częstochowska), Musiał Dorota (Politechnika Częstochowska), Radomiak Henryk (Politechnika Częstochowska)
Title
Zagrożenia i sposoby zabezpieczeń przed działaniem palnych gazów w budownictwie mieszkaniowym
Risks and means of protection against flammable gases in housing
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1671-1676, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Gaz ziemny, Bezpieczeństwo
Housing construction, Natural gas, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono przykład obliczeniowy obrazujący możliwość wystąpienia wybuchu w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu z tytułu uwalniania się gazu ziemnego na skutek nieszczelności zaworu kuchenki gazowej. Do obliczeń przyjęto m.in. stały skład chemiczny gazu, średnicę dyszy wylotowej palnika, ciśnienie gazu w sieci, temperaturę i gęstość gazu. Parametrem zmiennym była kubatura pomieszczenia, a tym samym ilość powietrza w ograniczonej przestrzeni. Stwierdzono, że im mniejsza kubatura pomieszczenia, a tym samym mniejsza ilość powietrza, to tym krótszy będzie czas, w którym może dojść do wybuchu. Ponadto w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa niezbędne jest stosowanie odpowiednich systemów zabezpieczeń np. zaproponowanego w niniejszym artykule dwuprogowego systemu detekcji gazów. (abstrakt oryginalny)

This article presents the calculation example showing the possibility of an explosion in a sealed room due to the release of natural gas due to the non-leak valve gas cooker. In the calculation procedure several constant parameters were adopted: chemical composition of gas, the diameter of the nozzle of the burner, the gas pressure in the network, temperature and density of the gas. A variable parameter was the volume of the room, and thus the amount of air in the limited space. It has been found that the smaller volume of the room (and thus less amount of the air) the shorter time of occurring the explosion. Furthermore, in order to ensure a high level of security it is necessary to apply appropriate security systems, eg. the two thresholds gas detection system that is proposed in this paper. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogdan A., Chudzińska M., Wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w budynkach. "Bezpieczeństwo pracy", 2008, nr. 2, s. 2-5.
 2. Burda P., Kołaciński Z., Łukasik-Głębocka M., Anand S., Postępowanie w ostrych zatruciach tlenkiem węgla - stanowisko Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, "Przegląd Lekarski", 2012, nr 69/8, s. 463-465.
 3. Czerski G., Ocena wpływu wybranych czynników na ryzyko zatruć produktami spalania z urządzeń gazowych, "BiTP - Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", 2014, nr. 33, s. 67-74.
 4. Domański W., Makles Z., Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową, "Bezpieczeństwo pracy", 2007, nr. 6, s. 7-11.
 5. Gieras M., Spalanie, Wybrane zagadnienia w zadaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 6. http://www.gazex.pl/detektory_stacjonarne_dwuprogowe.html; 22.03.2015 r.
 7. Klemens R., Rosiński P., Symulacja numeryczna procesu propagacji wybuchu mieszanin gazowych w kanałach w obecności przeszkód, Archiwum Spalania 2002, nr. 2, s. 96-112.
 8. Krzyżanowski M., Seroka W., Skotak K., Wojtyniak B., Zgony i hospitalizacje z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Polsce, "BiTP- Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", 2014, nr. 33, s. 75-82.
 9. Markowski W., Czułość czujek pożarowych, Cz. 1, "Systemy alarmowe", 2008, nr. 2, s. 54-58.
 10. Nocoń J., Słupek S., Poznański J., Technika cieplna: przykłady z techniki procesów spalania, Wydawnictwa AGH, Kraków 1994.
 11. Porowski R., Co to jest inertyzacja atmosfer wybuchowych. "Przegląd Pożarniczy", 2011, nr. 5, s. 38- 39.
 12. Prauzner T., Systemy monitoringu w inteligentnym budynku. Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa 2012, nr. 7, s. 113-124.
 13. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, http://www.piib.org.pl
 14. Sawicki T., Wybuchy przestrzenne, "Bezpieczeństwo pracy", 2005, nr. 11, s. 22-25.
 15. Szarkowski A., Spalanie gazów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2009.
 16. Świerżewski M., Urządzenia elektryczne w obszarach zagrożonych wybuchem, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Sekcja Instalacji i Urządzeń elektrycznych, Warszawa 2010. http://www.sep.com.pl/opracowania/opracowania_zagrozenia_wybuchem.pdf
 17. Wawrzyszko M., Jak uniknąć wybuchu, Identyfikacja, ocena i minimalizacja ryzyka. Pod kontrolą- automatyka i pomiary 2010, nr. 3, s. 10-11.
 18. Żurański A., Warunki bezpiecznego użytkowania domowych urządzeń spalających gaz, http://www.itb.pl/files/itb/porady_zuranski_warunki.pdf
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu