BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zarzycki Jarosław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Łapicz Marcin (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Ocena potencjału pododdziałów ratowniczych do gaszenia pożarów lasu
Evaluation of the potential of rescue subdivisions for extinguishing forest fires
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1677-1682, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Lasy, Straż pożarna, Ochrona przeciwpożarowa, Efektywność
Forests, Firefighters, Fire protection, Effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie zaobserwować możemy coraz doskonalsze wyposażenie zastępów ratowniczych, które sprawia, iż zdecydowanie mniejszą rolę odgrywa liczba ratowników, a większą pojazdy i sprzęt ratowniczy, którymi oni dysponują. Wysoka jakość i dobre parametry użytkowe pojazdów i sprzętu pożarniczego są bardzo istotne, ale mogą okazać się niewystarczające, jeżeli ich dobór i liczba jest nieodpowiednia dla danego obszaru chronionego. W większości mają one narzucone zunifikowane rozwiązania techniczne na poziomie krajowym, nieuwzględniające specyfiki obszarów chronionych w tym przypadku lasów i przyległej infrastruktury, wymagających pojazdów i sprzętu o właściwie dobranych parametrach taktyczno-technicznych. Taka metoda nie zawsze jest skuteczna. Warto więc wypracować metodę ułatwiającą prawidłowy dobór pojazdów i sprzętu pożarniczego, obsad tych pojazdów i organizacji prowadzenia działań gaśniczych podczas pożaru lasu. Prawidłowe zestawienie tych czynników optymalizuje możliwości i walory taktyczne zastępów ratowniczych. Prowadzona przez autorów analiza systemu budowy potencjału sił ratowniczych z jednostek ochrony przeciwpożarowej dysponowanych do gaszenia pożarów lasu i ich parametryzacji wskazuje na potrzeby podjęcia badań w tym zakresie. Pozwolą one na wypracowanie rozwiązań usprawniających podejmowanie decyzji w zakresie dysponowania sił ratowniczych podczas gaszenia pożarów lasu. (abstrakt oryginalny)

Today we can see more and more perfect hosts, rescue equipment, which makes it a much smaller role of rescuers and their number, and the more vehicles and rescue equipment, which they have. High quality and good performance characteristics of vehicles and firefighting equipment are very important, but may not be sufficient if their selection and the number is inappropriate for the particular protected area. For the most part they have imposed a unified technical solutions at national level, not taking into account the specifics of the protected areas in this case forests and adjacent infrastructure requiring vehicles and equipment for properly selected tactical and technical parameters. The correct list of these factors optimizes the possibilities and advantages of tactical rescue teams. The authors analyze the system of capacity building of rescue forcesfire protection units to extinguish forest fires and their parameter point to the need for research in this area. They will allow to develop solutions to improve decision making in the disposition of rescue forces during fighting forest fires. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (poz. 1793)
  3. Ramowe wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do opracowania zasad dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz zasad doraźnego zabezpieczenia operacyjnego terenu powiatu po zadysponowaniu zasobów ratowniczych, 2013.
  4. Norma PN-EN 1846-2:2005 Samochody pożarnicze Część 2. Wymagania ogólne.
  5. Norma PN-EN 1846-1 Samochody pożarnicze. Podział i oznaczenie, październik 2011 r. Bezpieczeństwo i parametry z września 2005 r.
  6. Wołejszo J., Sposoby obliczania potencjału bojowego pododdziału, oddziału i związku taktycznego, AON, Warszawa 2000.
  7. Zarzycki J., Zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksów leśnych na poligonach wojskowych w Polsce, "Logistyka", 5/2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu