BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyc Aneta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ciężar dowodu w sprawach anty dyskryminacyjnych
The Burden of-proof in Anti-discrimination Cases
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 7-27
Keyword
Regulacje prawne, Dyskryminacja, Interpretacja danych, Kodeks pracy
Legal regulations, Discrimination, Data interpretation, Labour Code
Note
summ.
Abstract
Niebagatelną rolę w konceptualizacji kategorii prawnej, jaką jest dyskryminacja, odgrywać powinna pogłębiona refleksja dotycząca zagadnienia ciężaru dowodu. Podporządkowując cel opracowania wskazaniu problemów doniosłych nie tylko z teoretycznego, ale także praktycznego punktu widzenia szczególną uwagę chciałabym zwrócić na regulacje unijne oraz ich transpozycję do prawa polskiego. Inne kwestie wymagające podniesienia to wątpliwości interpretacyjne wokół art. 183b § 1 kodeksu pracy, a także problem realizacji i ograniczeń zasady prawdy materialnej. Celowe jest również zwrócenie uwagi na instytucję uprawdopodobnienia w kontekście omawianych spraw antydyskryminacyjnych. (fragment tekstu)

The subject of the study is European Union Law in the aspect of the burden of proof in anti-discrimination cases and its implementation to the Polish Labour Code. The aim of this paper is to emphasise that the burden of proof in the above-mentioned cases is divided between employer and employee. The article includes the review of the most essential judgments of the Court of Justice of the European Union, for instance: Vasiliki Nikoloudi v. Organismos Tilepikoinonion(C-196/02), Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz (C-170/84), J. P. Jenkins v. Kingsgate Ltd. (C-96/80), Maria Kowalska v. Freie und Hansestadt Hamburg (C-33/89), Pamela Enderby v. Frenchay Health Authority (C-127/92), Helga Nimz v. Freie und Hansestadt Hamburg (C-184/89), Handelsog Kontorfunktion rernes For- bund i Danmark v. Dansk Arbejdsgiverforening, acting on behalf of Danfoss (C-109/88), Jâmstàlldhetsombudsmannen v. Orebro làns landsting (C-236/98), Ingrid Rinner-Kuhn v. FWW Spezial Gebaudereinigung GmbH & Co.KG (C-171/88), Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding v. Feryn NV (C-54/07). Moreover, the paper contains a legal analysis of the article No. 183b § 1 of the Labour Code and various comments presented by employment law doctrine which reflect the general controversy over this regulation. Much attention is devoted to the fact that it is possible to put different interpretations on the article No. 183b § 1 - either stating the actual reversal of the burden of proof or presumption. The two interpretations have profound consequences especially in the aspect of restriction of the principle of material truth. The Author excludes both of them emphasizing that the necessity to substantiate the violation of the principle of equal treatment should be brought in. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. L. Florek, Europejskie prawo pracy, Warszawa 2010, s. 81
 2. I. Boruta, Dyskryminacja w pracy ze względu na płeć w ujęciu prawno-porównawczym, Studia Prawno-Ekonomiczne 1994, t. 49, s. 50-51
 3. C. Tobler, Indirect Discrimination. A Case Study into the Development of the Legal Concept of Indirect Discrimination under EC Law, Oxford 2005, s. 141-146
 4. R. Townshend-Smith, Sex Discrimination in Employment: Law, Practice and Policy, London 1989, s. 85
 5. N. Busby,ARight to Corel: Unpaid Care Work in European Employment Law, Oxford 2011, s. 147
 6. R. Blanpain, H. Nakakubo, T. Araki, C. Barnard, New Developments in Employment Discrimination Law, t. 68, Kluwer, 2008, s. 81
 7. L. Carlson, Searching for equality: sex discrimination, parental leave, and the Swedish model with comparisons to EU, UK, and US law, Lustus förlag2007, s. 179
 8. M. Sargeant, The law on age discrimination in the EU, Kluwer 2008, s. 96
 9. K. Nousiainen, Responsible selves: women in the Nordic legal culture, Ashgate 2001, s. 223 і 240.
 10. D. Schiek, A. Law- son, European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality: Investigating the Triangle of Racial, Gender and Disability Discrimination, England 2011, s. 263
 11. F. Savino, Discriminazione razziale e criteri di selezione del personate, "Rivista italiana di diritto del lavoro" 2009, nr 1, s. 243-251
 12. J. Niessen, T. Hudd- leston, Legal Frameworks for the Integration of Third-Country Nationals, Leiden 2009, s. 146
 13. S. Majkowska-Szulc, M. Tomaszewska, Dyskryminacja w zatrudnieniu w braku możliwej do zidentyfikowania ofiary dyskryminacji - glosa do wyroku ETS z 10.07.2008 r. w sprawie C-54/07 Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding przeciwko Firma Feryn NV, "Europejski Przegląd Sądowy" 2009, nr 7, s. 46-56
 14. A. Wróbel, Rekonstrukcja pojęcia "dyskryminacja"? Uwagi na tle dwóch orzeczeń Trybunatu Sprawiedliwości UE, [w:] Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci profesora Andrzeja Kijowskiego, Z. Niedbała (red.), Warszawa 2010, s. 338-343.
 15. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, 2007, s. 299-300
 16. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2008, s. 88
 17. I. Boruta, Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 2, s. 6-7.
 18. Р. Czarnecki, Rozkład ciężaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2006, nr 3, s. 12.
 19. L. Florek, Wykładnia prawa pracy zgodna z prawem wspólnotowym, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa. Materiały konferencji naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbytej w dniu 27 lutego 2004 roku, P. Winczorek (red.), Warszawa 2005, s. 350.
 20. A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 87-88.
 21. K. Kędziora, K. Smiszek, Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa 2008, s. 60
 22. M.T. Romer, Mobbing i jego konsekwencje, "Prawo Pracy" 2005, nr 12, s. 6.
 23. K Knoppek, Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2008, s. 358.
 24. M. Iżykowski, Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowaniu cywilnym, "Nowe Prawo" 1980, nr 3, s. 75.
 25. W. Siedlecki, Z. Swieboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004, s. 227.
 26. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, s. 55
 27. J. Bodio, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, A. Jakubiecki (red.), Warszawa 2008, s. 34
 28. M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2008, s. 9-10
 29. A. Jakubecki, Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanem (7-9.10.2005 r.), s. 364 i n.
 30. J. Gudowski, O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego - wczoraj, dziś i jutro, [w:] Prawo prywatne okresu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005, s. 1027
 31. A. Kwiatkowski, Poznanie prawdy w procesie cywilnym po 1996 г., Studenckie Zeszyty Naukowe 2007, nr 15, s. 85
 32. R. Golat, Uprawdopodobnienie w procesie cywilnym, "Gazeta Prawna" 2000, nr 80, s. 24.
 33. M. Manowska, Zasada prawdy materialnej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, "Prawo Spółek" 1999, nr 12, s. 49 i 52
 34. M. Pyziak-Szafnicka, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna, M. Pyziak-Szafnicka (red.), Warszawa 2009, s. 127
 35. J. Ignatowicz, Ciężar dowodu, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - "Polonia" 1982, nr 29, s. 23
 36. P. Machnikowski, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, E. Gniewek (red.), Warszawa 2008, s. 24
 37. D. Dorre-Nowak, [w:] Kodeks pracy 2011. Komentarz, B. Wagner (red.), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr 2011, s. 118-119.
 38. L. Florek, Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1997, nr 1, s. 5.
 39. W. Sanetra, [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011, s. 171
 40. M. Waligórski, Gwarancje wykrycia prawdy го procesie cywilnym, "Państwo i Prawo" 1953, nr 8-9, s. 270.
 41. Z. Resich, Poznanie prawdy ги procesie cywilnym, Warszawa 1958, s. 89.
 42. D. Duda, Ciężar dowodu przed sądem pracy, "Monitor Prawniczy" 2001, nr 1, s. 15
 43. M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 55.
 44. M.T. Romer, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 177
 45. T. Liszcz, Kontradyktoryjne postępowanie sądowe w sporach pracowniczych po zmianie k.p.c., "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 3, s. 22.
 46. T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2003, s. 14-15.
 47. H. Dolecki, Ciężar dowodu w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1998, s. 151
 48. J. Zejda, Domniemanie w prawie cywilnym (zagadnienia wybrane), "Palestra" 1986, nr 10-11, s. 35
 49. L. Morawski, Ciężar dowodu - niektóre problemy dowodowe, "Studia Cywilistyczne" 1982, nr 32, s. 205.
 50. T. Erecmski (red.), J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2007,s. 544.
 51. A. Wypiórkiewicz, [w:] H. Ciepła, B. Czech, S, Dąbrowski, T. Domińczyk, H. Pietrzykowski, Z. Struś, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz, Kodeks cywilny, 1.1, art. 1-352, Warszawa 2005, s. 28.
 52. Z. Kmieciak, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010, s. 22.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu