BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierski Jacek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Pracownik-twórca jako strona stosunku pracy w unormowaniach kodeksu pracy i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
The Employee-author as a Party of a Legal Relation under Labour Law in the Norms of the Labour Law and the Copyright Law
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 55-62
Keyword
Kodeks pracy, Stosunek pracy, Prawo autorskie
Labour Code, Legal employment relation, Copyright law
Note
summ.
Abstract
Ustalenie statusu pracownika-twórcy jako strony stosunku pracy jest skomplikowane ze względu na źródła prawa wynikające z dwóch gałęzi prawa, to jest prawa pracy z jednej strony, gdzie pracownik jest określony jako strona stosunku pracy (art. 2 k.p.) oraz z drugiej strony w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdzie występuje w roli twórcy. Mimo bliskości tych dziedzin prawa wynikających między innymi z aspektu historycznego, dualizm regulacji może powodować trudności przy określeniu praw i obowiązków wynikających dla pracownika ze stosunku pracy. Celem niniejszej pracy będzie scharakteryzowanie sytuacji prawnej pracownika-twórcy w związku z wykonywaną przez niego pracą. (fragment tekstu)

This article is to analyze a legal position of an employee who is also an author. The main task was to confront the legal standard in the labour law and with the copyright law to determine whether they can be compromised and used in practice without any legal restrictions. On the basis of the polish law, the author of this work wants to define who can be an employee-author and how the parties of the contract should create the legal relationship between them. This article is also devoted to the changes of the basic labour law rules in relation to employee's rights and duties. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, E. Trapie, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1995, s. 122.
 2. L. Jaworski, Twórczość pracownicza, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, s. 83-84.
 3. M. Późniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa, Prawo autorskie i prawa pokrewne - zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin 2007, s. 37-38.
 4. A. Gejsiorowski, Pracownik twórcą. Zagadnienia prawno-autorskie, "Radca Prawny" 2007, nr 5, s. 104-117.
 5. J. Borowicz, Konstrukcje prawnopracoumicze w nowym prawie autorskim, "Prawo Spółek" 1995, nr 5.
 6. R. Golat, Prawo autorskie - komentarz dla praktyków, Wyd. ODDK, Gdańsk 2010, s. 44 47.
 7. R. Golat, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Wyd. ODiS, Warszawa 2002, s. 143-145.
 8. T. Liszcz, Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 99
 9. J. Błeszyński, Prawo autorskie do utworów stworzonych przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1994, nr 12, s. 33-35.
 10. T. Drozdowska, Stosunek pracy a prawo autorskie, "Prawo Spółek" 1998, nr 1, s. 39-51.
 11. R. Krajewski, Prawnokarna ochrona własności intelektualnej na podstawie przepisów prawa autorskiego, Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 1998, s. 33-36.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu