BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szmit Jakub (Uniwersytet Gdański)
Title
Specyficzne źródła prawa pracy pracowników samorządowych
Specific Labour Law Sources for Local Government Employees
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 63-85
Keyword
Prawo pracy, Pracownicy samorządowi, Urzędnik państwowy
Labour law, Self-government employees, Public officials
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem niniejszego opracowania jest problematyka specyficznych źródeł prawa pracy w odniesieniu do szczególnej sfery zatrudniania, jaką jest sfera samorządu terytorialnego. W związku z takim zakreśleniem granic pracy już na wstępie można wskazać, że przed przystąpieniem do rozważań związanych bezpośrednio z tematem, niezbędne jest poczynienie pewnych założeń. Dotyczyć one muszą aparatury pojęciowej, gdyż jasne i precyzyjne zakreślenie znaczeń kluczowych zwrotów używanych w niniejszym opracowaniu pozwoli uniknąć ewentualnych wątpliwości. Przede wszystkim dotyczy to pojęć "specyficzne źródła prawa pracy", a także (a właściwie przede wszystkim) "pracownik samorządowy". (...) Opracowanie ma służyć ocenie poszczególnych rodzajów specyficznych źródeł prawa pracy zawieranych lub/i wydawanych w sferze samorządowej, przy czym ocena ta będzie dotyczyła zarówno dopuszczalności wprowadzenia danego aktu, jak i jego zakresu (czy to podmiotowego czy przedmiotowego). Celem jest zatem z jednej strony przeniesienie ogólnych rozważań dotyczących specyficznych źródeł prawa pracy na płaszczyznę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki tej sfery. Z drugiej zaś istotne jest wskazanie konkretnych rozwiązań, które należy uznać za dopuszczalne na gruncie nowej regulacji. Jest to w szczególności istotne ze względu na przywoływany już na wstępie fakt odejścia przez ustawodawcę od dotychczasowych rozwiązań. W konsekwencji w pracy pojawią się również uwagi, których celem będzie między innymi wskazanie kierunków zmian dokonanych przez prawodawcę. (fragment tekstu)

The aim of this study is an issue of specific sources of labour law in reference to a particular group of employees which is local government employees. As so attention is focused on collective agreements and other collective arrangements, rules and statutes. Especially, purpose is to answer the questions about acceptability to conclude those acts as well as the range of adjustments needed to be made due to characteristic of described professional group. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B.M. Ćwiertniak, Nowa ustawa o pracownikach samorządowych (próba oceny), [w:] Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Musialskiemu, A. Patulski, К Walczak (red.), Warszawa 2009, s. 5.
 2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 60
 3. K. Polarczyk, Zatrudnienie w sektorze publicznym i w administracji publicznej w Polsce, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu, 2005
 4. J. Szmit, pojęcie pracownika samorządowego (uwagi de lege lata), "Samorząd terytorialny" 2011, nr 3, s. 5
 5. A. Świątkowski, Układy zbiorowe pracy w Kodeksie pracy, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2001/2002, s. 482
 6. L. Florek, Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, "Państwo i Prawo" 1997, nr 11-12, s. 202
 7. L. Florek, Komentarz do art. 239 kodeksu pracy, [w:] R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 5, Lex, 2009
 8. H. Lewandowski, Stosowanie układów zbiorowych pracy do pracowników objętych pragmatykami pracowniczymi, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 11, s. 13.
 9. H. Szewczyk, Zagadnienia prawne zatrudniania w samorządzie terytorialnym, "Samorząd terytorialny" 2005, nr 12, s. 18
 10. K. Rączka, Porozumienia zawieszające przepisy prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 11, s. 26
 11. Z. Miczek, Wyłączenia zdolności upadłościowej, "Prawo Spółek" 2005, nr 7-8, s. 72
 12. K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2007, s. 420.
 13. A.M. Świątkowski, Komentarz do art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, J. Wrat i K. Walczak (red.), Warszawa 2009, s. 403.
 14. R. Trykosko, "Finanse Komunalne" 2006, nr 1-2, s. 138.
 15. J. Skoczyński, Komentarz do art. 300 Kodeksu pracy, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 885.
 16. M. Piankowski, Komentarz do art. 300 KP, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004, s. 945.
 17. A. Kijowski, Komentarz do art. 300 KP, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, T. Zieliński (red.), Warszawa 2001, s. 1250.
 18. A. Dubowik, Ł. Pisarczyk Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 34.
 19. A. Radwan, Gminy skazane przez rząd nа łamanie prawa, "Dziennik Gazeta Prawna", 19.3.2010, s. B5.
 20. A. Radwan, Gminy karane za nadgodziny, "Dziennik Gazeta Prawna", 9.4.2010, s. B5.
 21. A. Jedliński, L. Kaczyński, Statuty jako źródło prawa pracy, "Państwo i Prawo" 999, nr 4, s. 28.
 22. B.M. Ćwiertniak, Podstawy zatrudniania pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej (uwagi ogólne), "Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej" 2001, nr l, s. 281.
 23. J. Stelina, Glosa do wyroku SN z dnia 7 lipca 2005 г., Il PK 351/04, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2007, nr 2, s. 14.
 24. A. Kisielewicz, Rodzaje stosunków pracy pracowników samorządowych, "Prawo Pracy" 1999, nr 5, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu