BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuba Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Dopuszczalność e-kontroli pracownika
Acceptability of e-control of Employee
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 101-111
Keyword
Kontrola pracowników, Nowe technologie, Prawo pracy
Employee control, High-tech, Labour law
Note
summ.
Abstract
Rozwój nowoczesnych technologii wywiera istotny wpływ na kształt współczesnego środowiska pracy. Zmieniają się bowiem warunki świadczenia pracy. Pojawiają się nowe narzędzia, za pomocą których praca jest wykonywana. Okoliczności te sprawiają, iż weryfikacji ulega także sposób sprawowania przez pracodawcę kontroli nad osobami zatrudnianymi. Tradycyjne formy nadzoru, polegające w głównej mierze na bezpośredniej obserwacji dokonań pracownika, nie sprawdzają się w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach wirtualnego stanowiska pracy. Pojawienie się nowych technik wykorzystywanych w procesie świadczenia pracy pociągać za sobą musi zmianę narzędzi służących kontrolowaniu pracownika. Stosowanie z kolei nowoczesnych rozwiązań umożliwiających pracodawcy dokonywanie czynności kontrolnych stanowi w istocie źródło zagrożeń dla dóbr osobistych kontrolowanych pracowników. Obecna dziś w wielu zakładach pracy e-kontrola, rozumiana jako zespół narzędzi pozwalających na monitorowanie pracownika "w sieci", budzi wiele wątpliwości szczególnie wówczas, gdy jest prowadzona bez wiedzy osób kontrolowanych. Celem niniejszych rozważań jest wskazanie warunków dopuszczalności stosowania przez pracodawcę e-kontroli pracownika. Niezachowanie ich przez pracodawcę oznaczać będzie przekroczenie granic prawa do kontroli pracownika. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to present premises of taking e-control in a workplace. Within the employment relationship the employee is obliged to work with due diligence and the employer is permitted to control it. On the other hand, personality rights of the employee (such as her/his privacy) can be violated by the e-control process. The article discusses rules of this process. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. B.R. Kuc, Kontrola w systemie zarządzania. Funkcje i dysfunkcje, PTM, Warszawa 2006, s. 51 i n.
 2. A. Wajda, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003, s. 94-95.
 3. L.R. Bittel, Krótki kurs zarządzania, Wyd. Naukowe PWN, McGraw-Hill, Warszawa-Londyn 1994, s. 186
 4. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997, s. 538-540
 5. P. Szczepankowski, Kontrola i controlling, [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 208-209.
 6. J.A.F. Stoner., Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 80.
 7. K. Adamiecki, O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1970, s. 78.
 8. K. Filipiak, Wybrane zagadnienia teorii kontroli, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 1975, t. 22, s. 292.
 9. H. Lewandowski, Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy (Przedmiot i granice), PWN, Warszawa 1977, s. 25
 10. Z. Kubot, Pozycja prawna stron w umownym stosunku pracy, Wrocław 1978, s. 16 i n.
 11. J. Stelina, Przedmiot prawa pracy, [w:] Zarys systemu prawa pracy. Część ogólna prawa pracy, K.W. Baran (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 95
 12. Ł. Pisarczyk, Ryzyko pracodawcy, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 35
 13. Z. Masternaka, Obowiązek pracowniczej staranności, Wyd. Prawnicze, Warszawa 1977.
 14. M.J. Hatch, Teoria organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 326.
 15. Z. Góral, Środki prawa pracy stymulujące wykonywanie obowiązków pracowniczych, Acta Universitatis Lodziensis - Folia Iuridica, 1993, t. 58, s. 12.
 16. R. Grabarek, Cyberslacking, czyli pracownik się obija, http://technologie.gazeta.pl/technologie/ 1,104584,7571064,Cyberslacking_czyli_pracownik_sie_obija.html, 26.9.2011.
 17. J.M. Zając, Wielki Brat Szef: Kontrola pracowników przy użyciu nowoczesnych technologii i jej aspekty psychospołeczne, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2003, nr 3-4, s. 340.
 18. D. Dôrre-Nowak, Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2004, nr 9, s. 12
 19. D. Dôrre-Nowak, Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika, C.H. Beck 2005, s. 175
 20. P. Litwiński, Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych pracownika, "Monitor Prawa Pracy" 2008, nr 2, s. 69.
 21. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu