BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bar Oliwia (Uniwersytet Gdański)
Title
Organizacja służby publicznej Unii Europejskiej w świetle standardów współczesnej administracji
Organization of the European Union Public Service in the Light of Standards of the Contemporary Administration
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 119-134
Keyword
Służba cywilna, Administracja publiczna, Regulacje prawne
Civil service, Public administration, Legal regulations
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Na mocy Traktatu o Unii Europejskiej, podpisanego dnia 7 lutego 1992 r. w Maastricht, w brzmieniu nadanym Traktatem z Lizbony, umawiające się strony ustanowiły miedzy sobą Unię Europejską, której przyznały kompetencje do osiągnięcia wspólnych celów. Ich wymiar ma charakter zarówno społeczny, gospodarczy, jak i kulturowy. Przede wszystkim jednak, celem Unii ustanowiono wspieranie pokoju, unijnych wartości i dobrobytu jej narodów. W celu ich osiągnięcia Unia ustanowiła określone ramy instytucjonalne, mające służyć jej interesom, interesom jej obywateli oraz państw członkowskich. W swoich założeniach mają one pomóc propagować jej wartości oraz zapewniać spójność, skuteczność oraz ciągłość polityk i działań. Kształtowanie się zasad instytucjonalnych świadczy niewątpliwie o rozwoju Unii jako punktu zbieżnego obu kierunków integracji - ponadnarodowego i międzyrządowego. Istnienie jednolitych ram instytucjonalnych zapewnia spójność i ciągłość działań podejmowanych w celu osiągnięcia założonych celów. Rola powołanych instytucji nabiera szczególnego znaczenia po przekształceniu Unii, na mocy traktatu z Lizbony, w jednorodną organizację międzynarodową, wyposażoną w osobowość prawną. Warunkiem koniecznym działania takiej jednostki jest zaangażowanie czynnika ludzkiego, podejmującego w imieniu tego podmiotu, różnego rodzaju działania wywołujące liczne skutki prawne. Jakość tych działań zależy między innymi od tego, jaki poziom reprezentują osoby działania te wykonujące. Kapitał ludzki uznawany jest obecnie za najcenniejszy kapitał każdej organizacji/instytucji. To człowiek swym osobistym i zbiorowym, wysiłkiem przyczynia się do realizacji wszystkich założonych przez nią celów. (fragment tekstu)

The management of European Union human resources is not a simple task. EU institutions employ over 40 thousand persons, who come from different social, political and legal cultures. In these conditions, developing a strategic, homogeneous and cohesive method of managing human resources in a way guaranteeing the effective performance of entrusted tasks, respecting the accepted by the European Union rights to good administration - is not a simple task. The starting point for deliberations about the system of union administration in the light of standards stipulated in article 41 of the Charter of Fundamental Rights was the European Court of Human Rights' stance concerning the right to the court. According to the European Court of Human Rights, in order to declare that we deal with the independence of judicial institutions, it is necessary to examine the process of election of their members, duration of their terms of office, existence of guarantee against outside pressures, and whether the examined institution seems to be independent. The Court's findings were transferred to administration field putting the organization of the public services of the European Union to analysis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, Z. Brodecki (red.), Warszawa 2006, s. 27.
  2. J. Stelina, Prawo urzędnicze, Warszawa 2009, s. 1-2.
  3. A. Stevens, H. Stevens, Brussels Bureaucrats?, Palgrave 2001, s. 18.
  4. J. Świątkiewicz, Europejski Kodeks Dobrej Administracji (wprowadzenie, tekst i komentarz o zastosowaniu kodeksu w warunkach polskich procedur administracyjnych), Warszawa 2007 г., s. 5.
  5. T.T. Koncewicz, Niezawisłość, niezależność, bezstronność, [w:] Europa sędziów, Z. Brodecki (red.), Warszawa 2007, s. 374-377.
  6. A. Dębicka, M. Dębicki, M. Dmochowski, Prawo urzędnicze Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 18.
  7. M. Małecki, K. Tomaszewski, Status urzędnika Unii Europejskiej, Warszawa 2005, s. 56.
  8. M. Strzałkowska, Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, Toruń 2008, s. 7-8.
  9. J. Czaputowicz, Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, "Służba Cywilna" 2005, nr 10, s. 9-39.
  10. E. Ura, Urzędnicy "E-27", [w:] Europa urzędników, Z. Brodecki (red.), Warszawa 2009, s. 36-37
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu