BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocka Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wymóg wyznania katolickiego dla kandydatów na organistę i kościelnego a zasada równego traktowania w zatrudnieniu
The Catholic Belief Occupational Requirements of Candidates for Churchwardens and Organists
Source
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, 2011, nr 1, s. 145-159
Keyword
Religia, Zatrudnienie, Dyskryminacja w zatrudnieniu
Religion, Employment, Employment discrimination
Note
summ.
Abstract
Problem dyskryminacji w zatrudnieniu już od dłuższego czasu jest przedmiotem wielu dyskusji i rozważań, zwłaszcza jeśli chodzi o dyskryminację ze względu na płeć, orientację seksualną czy niepełnosprawność. Trochę zaniedbaną pod tym względem, moim zdaniem, pozostaje dyskryminacja na gruncie religii, wyznania lub światopoglądu. (...) Natomiast zupełnie nie dziwi dziś fakt, że w polskich diecezjach od kandydatów na organistów i kościelnych oczekuje się, aby byli wyznawcami religii katolickiej. Jest to prawdopodobnie wywołane tym, że wymóg taki, choćby nieformalny, istniał od zawsze i dla społeczeństwa jest to coś naturalnego. Ponadto, brak jest informacji o przypadkach, żeby ktoś innego wyznania niż katolickie starał się o pracę organisty czy kościelnego w katolickiej parafii. Taką sytuację można sobie jednak łatwo wyobrazić, zwłaszcza w obliczu niedawnego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i otwarcia granic dla pracowników z innych państw członkowskich, w tym pracowników innych wyznań. Należy więc już dziś postawić pytanie, czy wymaganie od kandydata na organistę lub kościelnego, aby był on wyznania katolickiego, nie stanowi naruszenia kodeksowej zasady równego traktowania w zatrudnieniu? (fragment tekstu)

Nowadays, labor market is very extensive and includes almost all parts of life and human activities. Even Roman catolic church is a member of labor market and can be employer. The article tells about employment of the church employees - organists and churchwardens - and discusses exceptional features of that type of employment. The author attempts to find answer to the question: is the catholic belief occupational requirements of candidates for churchwardens and organists religion discrimination. This article also compares regulations of polish labour law with the regulations of The Employment Equality Directive (2000/78/WE) establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, protecting against direct and indirect discrimination on grounds of religion or belief. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, t.1, Warszawa 2001, s. 138.
  2. Regulamin dla muzyków kościelnych posługujących w Kościele polskim (propozycja), projekt Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych [w:] Posługa organisty, G. Poźniak (red.), Biuletyn nr 3 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Opole-Lublin 2008, s. 69-72.
  3. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007, s. 36
  4. K Kędziora, K. Śmiszek, Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu, Warszawa 2008, s. 115.
  5. P. Stanisz, Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, "Przegląd Sejmowy" 2005, nr 1, s. 44-48.
  6. K. Kędziora, K. Śmieszek, M. Zimna, Monitoring zasady równego traktowania w ogłoszeniach o pracę, [w:] Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przepisy a rzeczywistość, Warszawa 2009, s. 11-12.
  7. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 89
  8. W. Muszalski, Dział Pierwszy. Przepisy ogólne, [w:] Prawo Pracy. Komentarz, W. Muszalski (red.), Warszawa 2007, s. 50.
  9. I. Poniatowska, Muzyka. Słownik Szkolny, Warszawa 1997, s. 77.
  10. E. Skalski, Zakrystian i jego posługa, Pelplin 2001, s. 8-9.
Cited by
Show
ISSN
2300-8318
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu