BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Potrykus Marcin (Politechnika Gdańska)
Title
Inwestycja w złoto - bezpieczna przystań, zabezpieczenie czy źródło dywersyfikacji dla polskiego inwestora
Investment in Gold - Safe Haven, Hedge or Source of Diversification for Polish Investor
Source
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2015, nr 3 (24), s. 193-207, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Złoto, Inwestowanie, Dywersyfikacja
Gold, Investing, Diversification
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule scharakteryzowano pojęcie inwestycji zabezpieczającej, dywersyfikującej oraz inwestycji określanej jako bezpieczna przystań. Celem opracowania jest zbadanie, czy występują powiązania między stopami zwrotu osiąganymi na polskim rynku akcji a stopami zwrotu z inwestycji w złoto. W pracy zweryfikowano hipotezę: stopa zwrotu z inwestycji w złoto spełnia funkcję inwestycji zabezpieczającej w długim okresie w stosunku do inwestycji w WIG, zaś w czasie, kiedy inwestycja w WIG notuje ujemną stopę zwrotu, inwestycja w złoto jest inwestycją typu "bezpieczna przystań". Do weryfikacji hipotezy posłużyły wyznaczone wartości współczynników korelacji oraz autorska miara. Główny wniosek z badań to konkluzja, że inwestycja w złoto odgrywa rolę bezpiecznej przystani dla inwestora lokującego swój kapitał na GPW.(abstrakt oryginalny)

The article describes the concept of the hedge, diversifier and safe haven investments. The main goal of this study is to examine whether there are links between the rates of return achieved on the Warsaw Stock Exchange (WSE) and rates of return on investments in gold. The author tested following hypothesis: the return on investment in gold acts as a hedge investment in the long term in relation to investments in the WSE main index, and at a time when investment in the WSE main index recorded a negative rate of return, investment in gold is a safe haven investment. To verify the hypothesis the author uses correlation coefficients and his own measure. The main conclusion from the research is that investing in gold acts as a safe haven investment for the investor which invests on the WSE.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anand R., Madhogaria S., 2012, Is gold a "safe-haven"? - An econometric analysis, Procedia Economics and Finance, 1(12), s. 24-33.
 2. Baur D.G., Lucey B.M., 2010, Is gold a hedge or a safe haven ? An analysis of stocks, bonds and gold, The Financial Review, 45, s. 217-229.
 3. Baur D.G., McDermott T.K., 2010, Is gold a safe haven ? International evidence, Journal of Banking and Finance, 34(8), s. 1886-1898.
 4. Ciner C., Gurdgiev C., Lucey B.M., 2013, Hedges and safe havens: An examination of stocks, bonds, gold, oil and exchange rates, International Review of Financial Analysis, 29, s. 202-211.
 5. Gierałtowska U., 2010, Dywersyfikacja równoległa oparta na rynku złota w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 632, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 33, s. 91-110.
 6. Gierałtowska U., 2013, Inwestowanie w metale szlachetne jako alternatywna forma lokowania kapitału, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 323, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 88-100.
 7. Górska A., Krawiec M., 2009, Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela, Zeszyty Na-ukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Problemy Rolnictwa Światowego, nr 07(22), Warszawa, s. 13-20.
 8. Hood M., Malik F., 2013, Is gold the best hedge and a safe haven under changing stock market vola-tility?, Review of Financial Economics, 22(2), s. 47-52.
 9. http://www.gpwinfostrefa.pl/GPWIS2/pl/quotes/archive/1 (dostęp 1.07.2015).
 10. http://www.lbma.org.uk/pricing-and-statistics (dostęp 1.07.2015).
 11. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html (dostęp 1.07.2015).
 12. Jajuga K., Jajuga T., 2006, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Joy M., 2011, Gold and the US dollar: Hedge or haven?, Finance Research Letters, 8(3), s. 120-131.
 14. Markowitz H., 1952, Portfolio selection, The Journal of Finance, 7(1), s. 77-91.
 15. Pastusiak R., 2013, Inwestycje alternatywne i ich znaczenie na polskim rynku kapitałowym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 63, s. 369-378.
 16. Ranaldo A., Soderlind P., 2010, Safe haven currencies, Review of Finance, 14(3), s. 385-407.
 17. Reboredo J.C., 2013a, Is gold a hedge or safe haven against oil price movements?, Resources Policy, 38(2), s. 130-137.
 18. Reboredo J.C., 2013b, Is gold a safe haven or a hedge for the US dollar? Implications for risk management, Journal of Banking & Finance, 37(8), s. 2665-2676.
 19. Roache S.K., Rossi M., 2010, The effects of economic news on commodity prices, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(3), s. 377-385.
 20. Sobczyk M., 2002, Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-5993
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2015.3.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu