BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubik Mariusz (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa, doktorant, doktorant)
Title
Organizacja społeczna w prawnokarnej ochronie ofiar przemocy w rodzinie
Social Organization in the Criminal-Law Protection of Victims of Domestic Violence
Source
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2014, nr 1, s. 159-166, bibliogr. 8 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Keyword
Przemoc w rodzinie, Organizacje społeczne, Sądownictwo, Prawa człowieka
Violence in the family, Social organisations, Judicature, Human rights
Abstract
On 29 April 2014, Poland adopted a new National Programme for the Prevention of Domestic Violence 2014-2020. This article discusses the role of social organization in the legal protection of victims of domestic violence. The article explains what is domestic violence and what kinds of crimes are with it connected. The author points out what forms of legal assistance are provided to the victims of domestic violence by citizens of society, who are working in the social organization, with particular emphasis on activities of these organizations in the protection of victims in criminal proceedings. This publication also presents the rules of activities and powers of representative of the social organization in the judicial criminal proceedings. The author argues that social organizations are an important instrument for the protection of victims of domestic violence in Poland.
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernatt, M. 2008. Opinia przyjaciela sądu ("amicus curiae") jako pomocnicza instytucja prawna w orzecznictwie sądów polskich, w: Ł. Bojarski, Sprawny sąd. Zbiór dobrych zasad, cz. II, Warszawa.
  2. Dudka, K. 2007. Formy udziału organizacji społecznej w procesie karnym, Ius Novum, nr 4.
  3. Grzegorczyk, T. 2008. Kodeks postępowania karnego oraz ustawa o świadku koronnym. Komentarz, Warszawa.
  4. Grzegorczyk, T., Tylman, J. 2011. Polskie postępowanie karne, Warszawa.
  5. Hofmański, P., Sadzik, E., Zgryzek, K. 2011. Kodeks postępowania karnego. Komentarz do artykułów 1-296, t. I, red. P. Hofmański, Warszawa.
  6. Marszał, K. 2001. Przedstawiciel społeczny w procesie karnym, Problemy Prawa Karnego, nr 24.
  7. Spurek, S. 2012. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, Warszawa.
  8. Stachowiak, S. 2005. Rozpoczęcie przewodu sądowego na rozprawie głównej jako czas wygaśnięcia niektórych uprawnień procesowych, Prokuratura i Prawo, nr 11.
Cited by
Show
ISSN
1898-0171
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu